1. De intsoort

Als u een geheel getal in variabelen wilt opslaan , moet u het type gebruiken int.

Het woord int is een afkorting van  , wat natuurlijk een goede hint is dat je met dit type hele getallen kunt opslaan .Integer

Variabelen waarvan het type is, intkunnen gehele getallen van -2 billiontot +2 billion. Om preciezer te zijn, van -2,147,483,648tot +2,147,483,647.

Interessant feit

Deze beslist niet-ronde getallen houden verband met hoe het geheugen van de computer is georganiseerd.

In Java wordt 4 bytes geheugen toegewezen voor het inttype. Elke byte geheugen bestaat uit 8 bits . Elke bit kan slechts 2 waarden vertegenwoordigen: 0 of 1. Een intvariabele bevat 32 bits en kan 4,294,967,296waarden vertegenwoordigen.

De helft van dit bereik was gereserveerd voor negatieve getallen en de andere helft voor positieve getallen. En zo krijgen we het bereik van -2,147,483,648tot +2,147,483,647.


2. Een intvariabele maken

Het inttype is voor het opslaan van gehele getallen. Om een ​​variabele in code te maken die gehele getallen kan opslaan , moet u een instructie als deze gebruiken:

int name;
intEen variabele declareren

Waar naam de naam van de variabele is. Voorbeelden:

Stelling Beschrijving
int x;
Er wordt een xinteger-variabele gemaakt
int count; 
Er wordt een countinteger-variabele gemaakt
int currentYear;
Er wordt een currentYearinteger-variabele gemaakt

De casus van de brieven is van belang. Dat betekent dat de commando's  en twee verschillende variabelen declareren .int colorint Color

En de commando's Int Coloren INT COLORhebben geen zin voor de compiler , waardoor deze een fout rapporteert. intis een speciaal trefwoord voor het type geheel getal en moet in kleine letters worden geschreven .


3. Afkorting voor het maken van variabelen

Als u veel variabelen van hetzelfde type op dezelfde plaats in een programma moet maken, kunt u deze verkorte notatie gebruiken:

int name1, name2, name3;
Afkorting voor het maken van meerdere variabelen van hetzelfde type

Voorbeelden:

Verklaringen Afkorting
int x;
int y;
int z;
int x, y, z;
int count;
int totalCount;
int count, totalCount;
int day;
int month;
int year;
int day, month, year;

4. Waarden toekennen

Om een ​​waarde in een variabele te plaatsen , heb je deze instructie nodig:int

name = value;
Een waarde toekennen aan een variabele

Waarbij de waarde elke integer-expressie kan zijn. Voorbeelden:

Stelling Opmerking
int a;
a = 5;
int b;
b = 2*1000*1000*1000;
int c;
c = -10000000;
int d;
d = 3000000000;
Deze code kan niet worden gecompileerd, omdat 3,000,000,000deze groter is dan de maximaal mogelijke waarde voor een int, namelijk2,147,483,647

5. Afkorting voor het maken en initialiseren van een variabele

U kunt een enkele opdracht gebruiken om een ​​variabele te creëren (declareren) en er een waarde aan toe te kennen . Dit wordt het vaakst gedaan, omdat we meestal een variabele declareren wanneer we een waarde moeten opslaan.

Zo ziet de opdracht eruit:

int name = value;
Afkorting voor het maken en initialiseren van een variabele

Voorbeelden:

Stelling Opmerking
int a = 5
int b = 2*1000*1000*1000;
De waarde van de variabele zal 2 miljard zijn
int c = -10000000;
De waarde van de variabele zal negatief 10 miljoen zijn
int d = 3000000000
Deze code kan niet worden gecompileerd, omdat 3.000.000.000 groter is dan de maximaal mogelijke waarde voor een int: 2.147.483.647

U kunt ook meerdere variabelen op één regel declareren. In dit geval ziet de opdracht er als volgt uit:

int name1 = value1, name2 = value2, name3 = value3;
Afkorting voor het maken en initialiseren van meerdere variabelen

Voorbeelden:

Stelling Opmerking
int a = 5, b = 10, c = a + b;
ais gelijk aan 5 , b is gelijk aan 10 , c is gelijk aan 15