1. intประเภท

หากคุณต้องการเก็บจำนวนเต็มในตัวแปร คุณต้องใช้intประเภท

คำนี้int ย่อมาจาก ซึ่งแน่นอนว่าเป็นคำใบ้ที่ดีว่าคำประเภทนี้ช่วยให้คุณเก็บตัวเลขจำนวนเต็มได้Integer

ตัวแปรประเภทที่intสามารถเก็บจำนวนเต็มได้ตั้งแต่-2 billionถึง +2 billionเพื่อให้แม่นยำยิ่งขึ้น จาก-2,147,483,648ถึง+2,147,483,647.

ความจริงที่น่าสนใจ

ตัวเลขที่ไม่กลมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดระเบียบหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์

ใน Java มีการจัดสรรหน่วยความจำ 4 ไบต์สำหรับintประเภท หน่วยความ จำแต่ละไบต์ประกอบด้วย8 บิต แต่ละบิตสามารถแทนค่าได้ 2 ค่าเท่านั้น: 0 หรือ 1 intตัวแปรประกอบด้วย32 บิตและสามารถแทน4,294,967,296ค่าได้

ครึ่งหนึ่งของช่วงนี้ถูกกันไว้สำหรับตัวเลขที่เป็นลบ และอีกครึ่งหนึ่งสำหรับตัวเลขที่เป็นบวก และ นั่นคือวิธีที่เราได้ช่วงจาก-2,147,483,648ถึง+2,147,483,647


2. การสร้างintตัวแปร

ชนิดintมีไว้สำหรับเก็บจำนวนเต็ม หากต้องการสร้างตัวแปรในโค้ดที่สามารถเก็บตัวเลขจำนวนเต็มได้คุณต้องใช้คำสั่งดังนี้:

int name;
การประกาศintตัวแปร

โดยที่ name คือชื่อของตัวแปร ตัวอย่าง:

คำแถลง คำอธิบาย
int x;
xมีการสร้างตัวแปรจำนวนเต็ม
int count; 
countมีการสร้างตัวแปรจำนวนเต็ม
int currentYear;
currentYearมีการสร้างตัวแปรจำนวนเต็ม

กรณีของตัวอักษรมีความสำคัญ นั่นหมายถึงคำสั่ง และจะประกาศตัวแปรที่แตกต่างกัน สองตัวint colorint Color

และคำสั่งInt ColorและINT COLORจะไม่สมเหตุสมผลกับคอมไพเลอร์ทำให้คอมไพเลอร์รายงานข้อผิดพลาด เป็นคำหลักพิเศษสำหรับ ประเภทintจำนวนเต็มและต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็ก


3. ชวเลขสำหรับสร้างตัวแปร

หากคุณต้องการสร้างตัวแปรชนิดเดียวกันจำนวนมากในที่เดียวกันในโปรแกรม คุณสามารถใช้เครื่องหมายชวเลขนี้:

int name1, name2, name3;
ชวเลขสำหรับสร้างตัวแปรประเภทเดียวกันหลายตัว

ตัวอย่าง:

แถลงการณ์ ชวเลข
int x;
int y;
int z;
int x, y, z;
int count;
int totalCount;
int count, totalCount;
int day;
int month;
int year;
int day, month, year;

4. การกำหนดค่า

ในการใส่ค่าลงในตัวแปร คุณต้องใช้คำ สั่งนี้:int

name = value;
การกำหนดค่าให้กับตัวแปร

โดยที่ค่าสามารถเป็นนิพจน์จำนวนเต็มใดๆ ตัวอย่าง:

คำแถลง บันทึก
int a;
a = 5;
int b;
b = 2*1000*1000*1000;
int c;
c = -10000000;
int d;
d = 3000000000;
รหัสนี้จะไม่คอมไพล์ เนื่องจาก3,000,000,000มีค่ามากกว่าค่าสูงสุดที่เป็นไปได้สำหรับintซึ่งก็คือ2,147,483,647

5. ชวเลขสำหรับสร้างและเริ่มต้นตัวแปร

คุณสามารถใช้คำสั่งเดียวเพื่อสร้าง (ประกาศ) ตัวแปรและกำหนดค่า ให้กับ ตัวแปรนั้น นี่คือสิ่งที่ทำบ่อยที่สุด เนื่องจากเรามักจะประกาศตัวแปรเมื่อเราต้องการเก็บค่า

นี่คือลักษณะของคำสั่ง:

int name = value;
ชวเลขสำหรับสร้างและเริ่มต้นตัวแปร

ตัวอย่าง:

คำแถลง บันทึก
int a = 5
int b = 2*1000*1000*1000;
ค่าของตัวแปรจะเท่ากับ 2 พันล้าน
int c = -10000000;
ค่าของตัวแปรจะเป็นลบ 10 ล้าน
int d = 3000000000
รหัสนี้จะไม่คอมไพล์ เนื่องจาก 3,000,000,000 มากกว่าค่าสูงสุดที่เป็นไปได้สำหรับ int: 2,147,483,647

คุณยังสามารถประกาศตัวแปรได้หลายตัวในบรรทัดเดียว ในกรณีนี้ คำสั่งจะมีลักษณะดังนี้:

int name1 = value1, name2 = value2, name3 = value3;
ชวเลขสำหรับสร้างและเริ่มต้นตัวแปรหลายตัว

ตัวอย่าง:

คำแถลง บันทึก
int a = 5, b = 10, c = a + b;
aเท่ากับ5เท่ากับ10เท่ากับ15b  _  _c