பணி: ஐந்தாவது நிலையின் ஆறாவது பாடத்தின் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுதல்:

 1. ஸ்பேஸ் ஸ்கீமாவில் ஐந்து நெடுவரிசைகளுடன் அட்டவணைப் பொருளை உருவாக்கவும்:
  • INT வகை ஐடி
  • வகை பெயர் VARCHAR(100)
  • வகை VARCHAR(50)
  • VARCHAR (100) வகையை கண்டுபிடித்தவர்
  • வகை கண்டுபிடிப்பு_தேதி DATE
 2. திட்ட நூலகத்தில் உருவாக்கவும்:
  1. இரண்டு நெடுவரிசைகள் கொண்ட வெளியீட்டாளர் அட்டவணை:
   • INT வகை ஐடி
   • வகை பெயர் VARCHAR(100)
  2. நான்கு நெடுவரிசைகள் கொண்ட ஆசிரியர் அட்டவணை:
   • INT வகை ஐடி
   • வகையின் முதல்_பெயர் VARCHAR(50)
   • வகையின் கடைசி_பெயர் VARCHAR(50)
   • VARCHAR வகையின் முழுப்பெயர் (100)
  3. ஆறு நெடுவரிசைகள் கொண்ட புத்தக அட்டவணை:
   • INT வகை ஐடி
   • VARCHAR வகையின் தலைப்பு (100)
   • INT வகையின் author_id
   • INT வகையின் publicer_id
   • INT வகையின் publication_year
   • isbn வகை BIGINT
 3. லெகோ திட்டத்தில் உருவாக்கவும்:
  1. நான்கு நெடுவரிசைகள் கொண்ட பகுதி அட்டவணை:
   • INT வகை ஐடி
   • VARCHAR வகையின் எண்ணிக்கை (25)
   • வகை பெயர் VARCHAR(100)
   • FLOAT வகையின் எடை
  2. ஐந்து நெடுவரிசைகள் கொண்ட lego_set அட்டவணை:
   • INT வகை ஐடி
   • INT வகையின் எண்ணிக்கை
   • வகை பெயர் VARCHAR(100)
   • வெளியிடப்பட்ட வகை INT
   • INT வகையின் சரக்கு