"ஹாய், அமிகோ!" நான் உங்களுக்காக இரண்டு சுவாரஸ்யமான பணிகளைக் கொண்டு வந்துள்ளேன்."

"இன்டெல்லிஜே ஐடியாவில் மட்டுமே அவற்றை முடிக்க முடியும். இந்த சுவாரஸ்யமான நிலைமைகளைப் பாருங்கள்..."