"ஹாய், அமிகோ!"

"ஹாய், எல்லி!"

"இன்று நான் உங்களுக்கு StringReader மற்றும் StringWriter வகுப்புகளைப் பற்றிச் சொல்ல விரும்புகிறேன் . கொள்கையளவில், உங்களுக்குப் புதிதாக எதுவும் இருக்காது, ஆனால் சில நேரங்களில் இந்த வகுப்புகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆனால், குறைந்தபட்சம், நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று."

"இந்த வகுப்புகள் சுருக்கமான ரீடர் மற்றும் ரைட்டர் வகுப்புகளின் எளிமையான செயலாக்கங்களாகும். மேலும் அவை அடிப்படையில் FileReader மற்றும் FileWriter போன்றவற்றை ஒத்திருக்கும். இருப்பினும், இவைகளைப் போலல்லாமல், வட்டில் உள்ள கோப்பில் உள்ள தரவுகளுடன் இவை வேலை செய்யாது. மாறாக, அவை ஒரு சரத்துடன் வேலை செய்கின்றன. ஜேவிஎம் நினைவகத்தில்."

"எங்களுக்கு ஏன் இத்தகைய வகுப்புகள் தேவை?"

"சில நேரங்களில் அவை தேவைப்படுகின்றன. முக்கியமாக, StringReader என்பது String மற்றும் Reader வகுப்புகளுக்கு இடையே ஒரு அடாப்டர் ஆகும் . மேலும் StringWriter என்பது ரைட்டரைப் பெற்ற ஒரு சரம் . ஆமாம்... அது சிறந்த விளக்கம் அல்ல என்று என்னால் சொல்ல முடியும். ஒரு ஜோடியைப் பார்ப்பது நன்றாக இருக்கும். முதலில் உதாரணங்கள்."

"உதாரணமாக, ரீடர் ஆப்ஜெக்ட்டில் இருந்து தரவைப் படிக்கும் உங்கள் முறையை நீங்கள் சோதிக்க விரும்புகிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். நாங்கள் அதை இப்படிச் செய்யலாம்:"

ரீடர் பொருளிலிருந்து படித்தல்:
public static void main (String[] args) throws Exception
{
 String test = "Hi!\n My name is Richard\n I'm a photographer\n";

 // This line is key: we "convert" the String into a Reader.
 StringReader reader = new StringReader(test);

 executor(reader);
}

public static void executor(Reader reader) throws Exception
{
 BufferedReader br = new BufferedReader(reader);
 String line;
 while (line = br.readLine() != null)
 {
 System.out.println(line);
 }
}

"வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், நாம் வெறுமனே ஒரு சரத்தை எடுத்து, அதை ஒரு ஸ்டிரிங் ரீடரில் சுற்றினோம், பின்னர் அதை ஒரு ரீடர் பொருளுக்குப் பதிலாக அனுப்பினோம்? அதிலிருந்து நமக்குத் தேவையான அனைத்தும் படிக்கப்படும்?"

ஆம் அது அவற்றைத் தலைகீழாக மாற்றி, எழுத்தாளர் பொருளுக்கு வெளியிடும். எடுத்துக்காட்டாக:"

வாசகர் பொருளிலிருந்து படித்தல் மற்றும் எழுத்தாளர் பொருளுக்கு எழுதுதல்:
public static void main (String[] args) throws Exception
{
 // The Reader must read this String.
 String test = "Hi!\n My name is Richard\n I'm a photographer\n";

 // Wrap the String in a StringReader.
 StringReader reader = new StringReader(test);

 // Create a StringWriter object.
 StringWriter writer = new StringWriter();

 // Copy strings from the Reader to the Writer, after first reversing them.
 executor(reader, writer);

 // Get the text that was written to the Writer.
 String result = writer.toString();

 // Display the text from the Writer on the screen.
 System.out.println("Result: "+ result);
}

public static void executor(Reader reader, Writer writer) throws Exception
{
 BufferedReader br = new BufferedReader(reader);
String line;

 // Read a string from the Reader.
while (line = br.readLine()) != null)
 {

 // Reverse the string.
  StringBuilder sb = new StringBuilder(line);
  String newLine = sb.reverse().toString();

 // Write the string to the Writer.
  writer.write(newLine);
 }
}

"இந்த எழுத்தாளருக்கு எழுதப்பட்ட அனைத்தையும் சேமித்து வைக்கும் ஒரு சரம் அடங்கிய StringWriter பொருளை நாங்கள் உருவாக்கினோம் . அதைப் பெற, நீங்கள் toString () முறையை அழைக்க வேண்டும்."

"ஹ்ம்ம். எப்படியோ எல்லாம் மிகவும் சுலபமாகத் தெரிகிறது. எக்ஸிகியூட்டர் முறையானது வாசகர் மற்றும் எழுத்தாளர் ஸ்ட்ரீம் பொருள்களுடன் வேலை செய்கிறது, ஆனால் நாங்கள் முக்கிய முறையில் சரங்களைக் கொண்டு வேலை செய்கிறோம்.

"இது எல்லாம் மிகவும் எளிமையானதா?"

"ஆம். ஒரு சரத்தை ரீடராக மாற்ற , இதை எழுதவும்:"

ஒரு சரத்திலிருந்து ரீடரை உருவாக்குதல்
String s = "data";
Reader reader = new StringReader(s);

"ஸ்ட்ரிங்ரைட்டரை சரமாக மாற்றுவது இன்னும் எளிதானது:"

ஒரு எழுத்தாளரிடமிருந்து ஒரு சரத்தைப் பெறுதல்
Writer writer = new StringWriter();
/* Here we write a bunch of data to the writer */
String result = writer.toString();

"இவை சிறந்த வகுப்புகள், என் கருத்துப்படி. அவற்றைப் பற்றி என்னிடம் சொன்னதற்கு நன்றி, எல்லி."