மதிப்புகள்() அறிக்கையில் செருகவும்

அட்டவணைகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதை நாங்கள் கண்டுபிடித்தோம், SQL வினவலைப் பயன்படுத்தி அட்டவணையில் தரவை எவ்வாறு சேர்ப்பது என்பதை இப்போது விரிவாகப் பார்ப்போம்.

உண்மையில், இதைச் செய்வது மிகவும் எளிது, ஆனால் பல நுணுக்கங்கள் உள்ளன. அட்டவணையில் தரவைச் செருகுவதற்கான எளிய விருப்பத்திற்கு இரண்டு விஷயங்களைக் குறிப்பிட வேண்டும்:

 • நெடுவரிசை பெயர்கள்
 • நெடுவரிசை மதிப்புகள் (தரவு)

தரவைச் செருகும்போது குறிப்பிடப்படாத இயல்புநிலை மதிப்புகள் பெரும்பாலும் நெடுவரிசைகளில் இருப்பதால், நெடுவரிசைப் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும். பொதுவாக ஒவ்வொரு அட்டவணையிலும் குறைந்தபட்சம் ஒரு நெடுவரிசை இருக்கும், எடுத்துக்காட்டாக வரிசை ஐடி.

அட்டவணையில் தரவைச் செருகுவதற்கான வினவலின் பொதுவான வடிவம் இதுபோல் தெரிகிறது:

INSERT INTO table (column1, column2, column3) VALUES
  (value1, value2, value3),
  (value1, value2, value3),
  (value1, value2, value3);

எடுத்துக்காட்டாக, பயனர் அட்டவணையில் புதிய பதிவைச் செருக விரும்பினால், வினவல் இப்படி இருக்கும்:

INSERT INTO user (name, level, created_time) VALUES
	('Rabinovich', 5, ‘2022-06-06’);

தேர்வு அறிக்கையில் செருகவும்

ஒரு அட்டவணையில் தரவைச் செருகுவதற்கான மற்றொரு பொதுவான காட்சி, அதை மற்றொரு அட்டவணை, ஸ்கீமா அல்லது ஒரு DBMS இலிருந்து எடுக்க வேண்டும்.

இதைச் செய்ய, மற்றொரு INSERT INTO வினவல் வடிவத்தில் உள்ளது, அதில், VALUES பகுதிக்கு பதிலாக, தரவைத் தேர்ந்தெடுக்க வினவலைக் குறிப்பிடலாம்.

அத்தகைய கோரிக்கையின் பொதுவான வடிவம்:

INSERT INTO table (column1, column2, column3)
SELECT-request;

பணியாளர் அட்டவணையில் இருந்து அனைத்து பயனர்களையும் பயனர் அட்டவணையில் சேர்க்கும் வினவலை எழுதுவோம்:

INSERT INTO user (name, created_time)
  SELECT employee.name, employee.join_date
  FROM employee;

பணியாளர் அட்டவணையில் எங்களிடம் பல்வேறு தரவு உள்ளது, ஆனால் அவர்களிடமிருந்து நாங்கள் இரண்டு துறைகளை மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கிறோம் - நிறுவனத்திற்கு வந்த பெயர் மற்றும் நேரம்.

மேலும், பயனர் அட்டவணையில் நீங்கள் பயனர் நிலை - நிலை குறிப்பிட வேண்டும். பணியாளர் அட்டவணையில் பணியாளர்களுக்கு நிலை இல்லை, எனவே பயனர் அட்டவணையில் நிலைப் புலத்திற்கான இயல்புநிலை மதிப்பைப் பயன்படுத்துவோம். நாங்கள் அளவைக் குறிப்பிடவில்லை மற்றும் SQL இயல்புநிலை மதிப்பை அமைக்கும்.

இயல்புநிலை மதிப்பில் நாங்கள் திருப்தியடையவில்லை என்று வைத்துக்கொள்வோம், மேலும் நிலை 99 ஆக இருக்க வேண்டும், மேலும் user.created_time ஐ இன்றைய தேதியுடன் மாற்ற வேண்டும், பிறகு இதை எழுதலாம்:

INSERT INTO user (name, level, created_time)
  SELECT employee.name, 99, CURDATE()
  FROM employee;

இன்னும் நிறைய செய்ய முடியும், ஆனால் இப்போதைக்கு இது போதும் என்று நினைக்கிறேன். அதிகாரப்பூர்வ MySQL பக்கத்தில் நீங்கள் மேலும் படிக்கலாம்.