2.1 கருத்து வடிவமைப்பு

தரவுத்தள வடிவமைப்பு மூன்று நிலைகளில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது:

 1. கருத்து வடிவமைப்பு;
 2. தருக்க வடிவமைப்பு;
 3. உடல் வடிவமைப்பு.

கருத்தியல் வடிவமைப்பு கட்டத்தின் நோக்கம் பொருள் பகுதி பற்றிய பயனர்களின் யோசனைகளின் அடிப்படையில் ஒரு கருத்தியல் தரவு மாதிரியை உருவாக்குவதாகும். அதை அடைய, தொடர்ச்சியான தொடர்ச்சியான நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. ஒரு உட்பொருளின் (கருத்தியல்) திட்டத்தின் எடுத்துக்காட்டு:

1. நிறுவனங்களின் வரையறை மற்றும் அவற்றின் ஆவணங்கள். நிறுவனங்களை அடையாளம் காண, மற்றவற்றிலிருந்து சுயாதீனமாக இருக்கும் பொருள்கள் வரையறுக்கப்படுகின்றன. அத்தகைய பொருள்கள் நிறுவனங்களாகும். ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் பயனர்கள் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய அர்த்தமுள்ள பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நிறுவனங்களின் பெயர்கள் மற்றும் விளக்கங்கள் தரவு அகராதியில் உள்ளிடப்பட்டுள்ளன. முடிந்தால், ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்கை அமைக்கப்படும்.

2. நிறுவனங்களுக்கும் அவற்றின் ஆவணங்களுக்கும் இடையிலான உறவுகளைத் தீர்மானித்தல். தரவுத்தள வடிவமைப்புத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யத் தேவையான நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான உறவுகள் மட்டுமே வரையறுக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொன்றின் வகையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நிறுவனங்களின் உறுப்பினர் வகுப்பு தெரியவந்துள்ளது. இணைப்புகளுக்கு வினைச்சொற்களால் வெளிப்படுத்தப்படும் அர்த்தமுள்ள பெயர்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு இணைப்பின் விரிவான விளக்கம், அதன் வகை மற்றும் இணைப்பில் பங்கேற்கும் நிறுவனங்களின் வகுப்பைக் குறிக்கிறது, தரவு அகராதியில் உள்ளிடப்பட்டுள்ளது.

3. பொருள் பகுதியின் ER-மாதிரியை உருவாக்குதல். ER வரைபடங்கள் நிறுவனங்களையும் அவற்றுக்கிடையேயான உறவுகளையும் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றின் அடிப்படையில், மாதிரியான பொருள் பகுதியின் ஒற்றை காட்சி படம் உருவாக்கப்பட்டது - பொருள் பகுதியின் ER- மாதிரி.

4. பண்புகளின் வரையறை மற்றும் அவற்றின் ஆவணங்கள். உருவாக்கப்பட்ட ER மாதிரியின் உட்பொருளை விவரிக்கும் அனைத்து பண்புக்கூறுகளும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பண்புக்கும் பயனர்கள் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய அர்த்தமுள்ள பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பண்புக்கும் பின்வரும் தகவல்கள் தரவு அகராதியில் சேமிக்கப்பட்டுள்ளன:

 • பண்பு பெயர் மற்றும் விளக்கம்;
 • மதிப்புகளின் வகை மற்றும் பரிமாணம்;
 • பண்புக்கூறுக்கான இயல்புநிலை மதிப்பு (ஏதேனும் இருந்தால்);
 • பண்புக்கூறு NULL மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்குமா;
 • பண்புக்கூறு கலவையானதா, அப்படியானால், அது என்ன எளிய பண்புக்கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, "வாடிக்கையாளரின் முழுப்பெயர்" என்ற பண்புக்கூறு "கடைசி பெயர்", "முதல் பெயர்", "புரவலன்" போன்ற எளிய பண்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம் அல்லது "சிடோர்ஸ்கி எவ்ஜெனி மிகைலோவிச்" போன்ற ஒற்றை மதிப்புகளைக் கொண்ட எளிமையானதாக இருக்கலாம். பயனருக்கு "பெயரின்" தனிப்பட்ட கூறுகளுக்கு அணுகல் தேவையில்லை என்றால், பண்புக்கூறு எளிமையானதாக வழங்கப்படுகிறது;
 • பண்புக்கூறு கணக்கிடப்படுகிறதா, அப்படியானால், அதன் மதிப்புகள் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றன.

5. பண்புக்கூறு மதிப்புகள் மற்றும் அவற்றின் ஆவணங்களின் வரையறை. ER மாதிரியில் பங்கேற்கும் ஒரு நிறுவனத்தின் ஒவ்வொரு பண்புக்கும், செல்லுபடியாகும் மதிப்புகளின் தொகுப்பு தீர்மானிக்கப்பட்டு அதற்கு ஒரு பெயர் ஒதுக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, "கணக்கு வகை" என்ற பண்புக்கூறு "டெபாசிட்", "நடப்பு", "தேவைக்கு", "அட்டை கணக்கு" மதிப்புகளை மட்டுமே கொண்டிருக்க முடியும். பண்புக்கூறுகள் தொடர்பான தரவு அகராதி உள்ளீடுகள் பண்புக்கூறு மதிப்பு தொகுப்புகளின் பெயர்களுடன் புதுப்பிக்கப்படும்.

6. நிறுவனங்களுக்கான முதன்மை விசைகளின் வரையறை மற்றும் அவற்றின் ஆவணங்கள். இந்த படியானது முதன்மை விசையின் வரையறையால் வழிநடத்தப்படுகிறது - ஒரு பொருளின் பண்புக்கூறு அல்லது அதன் நிகழ்வுகளை தனித்துவமாக அடையாளம் காண அனுமதிக்கும் பண்புக்கூறுகளின் தொகுப்பாக. முதன்மை முக்கிய தகவல் தரவு அகராதியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

7. இறுதிப் பயனர்களுடன் கருத்தியல் தரவு மாதிரியின் விவாதம். கருத்தியல் தரவு மாதிரியானது, உருவாக்கப்பட்ட தரவு மாதிரியின் விளக்கத்தை உள்ளடக்கிய ஆவணங்களுடன் ER மாதிரியால் குறிப்பிடப்படுகிறது. டொமைன் முரண்பாடுகள் கண்டறியப்பட்டால், பயனர்கள் முன்மொழியப்பட்ட மாதிரியானது அவர்களின் தனிப்பட்ட கருத்துக்களை போதுமான அளவு பிரதிபலிக்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தும் வரை மாதிரியில் மாற்றங்கள் செய்யப்படும்.

2.2 தர்க்க வடிவமைப்பு

தருக்க வடிவமைப்பு கட்டத்தின் நோக்கம், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தரவு மாதிரியின் அடிப்படையில் கருத்தியல் மாதிரியை ஒரு தருக்க மாதிரியாக மாற்றுவதாகும், இது தரவுத்தளத்தின் இயற்பியல் செயலாக்கத்திற்கு பின்னர் பயன்படுத்தப்படும் DBMS இன் அம்சங்களிலிருந்து சுயாதீனமாக உள்ளது. அதை அடைய, பின்வரும் நடைமுறைகள் செய்யப்படுகின்றன.

தருக்க தரவுத்தள திட்டத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு.

1. தரவு மாதிரியைத் தேர்ந்தெடுப்பது. பெரும்பாலும், தரவு அட்டவணை விளக்கக்காட்சியின் தெளிவு மற்றும் அவற்றுடன் பணிபுரியும் வசதியின் காரணமாக ஒரு தொடர்புடைய தரவு மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது.

2. ER மாதிரியின் அடிப்படையில் அட்டவணைகளின் தொகுப்பை வரையறுத்து அவற்றை ஆவணப்படுத்துதல். ER மாதிரியின் ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் ஒரு அட்டவணை உருவாக்கப்பட்டது. உட்பொருளின் பெயர் அட்டவணையின் பெயர். அட்டவணைகளுக்கு இடையிலான உறவுகள் முதன்மை மற்றும் வெளிநாட்டு விசைகளின் பொறிமுறையின் மூலம் நிறுவப்பட்டுள்ளன. அட்டவணைகளின் கட்டமைப்புகள் மற்றும் அவற்றுக்கிடையே நிறுவப்பட்ட உறவுகள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

3. அட்டவணைகளை இயல்பாக்குதல். இயல்பாக்கத்தை சரியாகச் செய்ய, வடிவமைப்பாளர் தரவுகளின் சொற்பொருள் மற்றும் பயன்பாட்டு முறைகளை ஆழமாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த கட்டத்தில், முந்தைய கட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட அட்டவணைகளின் கட்டமைப்பின் சரியான தன்மையை அவர் சரிபார்க்கிறார். இது ஒவ்வொரு அட்டவணையையும் குறைந்தபட்சம் 3வது NF க்குக் கொண்டுவருகிறது. இயல்பாக்கத்தின் விளைவாக, மிகவும் நெகிழ்வான தரவுத்தள வடிவமைப்பு பெறப்படுகிறது, இது தேவையான நீட்டிப்புகளை எளிதாக்குகிறது.

4. பயனர்கள் வழங்கிய அனைத்து பரிவர்த்தனைகளையும் செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறுக்கான தருக்க தரவு மாதிரியை சரிபார்க்கிறது. பரிவர்த்தனை என்பது ஒரு தரவுத்தளத்தின் உள்ளடக்கங்களை மாற்ற ஒரு தனிப்பட்ட பயனர் அல்லது பயன்பாட்டு நிரலால் செய்யப்படும் செயல்களின் தொகுப்பாகும். எனவே, ஒரு குறிப்பிட்ட வாடிக்கையாளரின் கணக்குகளை மற்றொரு வாடிக்கையாளருக்கு நிர்வகிக்கும் உரிமையை மாற்றுவது வங்கி திட்டத்தில் ஒரு பரிவர்த்தனைக்கான எடுத்துக்காட்டு. இந்த வழக்கில், தரவுத்தளத்தில் ஒரே நேரத்தில் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட வேண்டும். பரிவர்த்தனையின் போது கணினி செயலிழந்தால், தரவுத்தளம் சீரற்ற நிலையில் இருக்கும், ஏனெனில் சில மாற்றங்கள் ஏற்கனவே செய்யப்பட்டுள்ளன, மற்றவை செய்யப்படவில்லை. எனவே, தரவுத்தளத்தை அதன் முந்தைய நிலையான நிலைக்குத் திரும்ப அனைத்து பகுதி மாற்றங்களும் செயல்தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

பரிவர்த்தனைகளின் பட்டியல் பொருள் பகுதியில் உள்ள பயனர்களின் செயல்களால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ER மாதிரி, தரவு அகராதி மற்றும் முதன்மை மற்றும் வெளிநாட்டு விசைகளுக்கு இடையே நிறுவப்பட்ட உறவுகளைப் பயன்படுத்தி, தேவையான அனைத்து தரவு அணுகல் செயல்பாடுகளையும் கைமுறையாகச் செய்ய முயற்சி செய்யப்படுகிறது. ஏதேனும் கைமுறை செயல்பாடு தோல்வியுற்றால், தொகுக்கப்பட்ட தருக்க தரவு மாதிரி போதுமானதாக இல்லை மற்றும் நீக்கப்பட வேண்டிய பிழைகளைக் கொண்டுள்ளது. ஒருவேளை அவை ஒரு நிறுவனம், உறவு அல்லது பண்புக்கூறின் மாதிரியில் உள்ள இடைவெளியுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம்.

5. தரவு ஒருமைப்பாடு ஆதரவு தேவைகள் மற்றும் அவற்றின் ஆவணங்களை தீர்மானித்தல். இந்தத் தேவைகள் முரண்பட்ட தரவு தரவுத்தளத்தில் நுழைவதைத் தடுக்கும் கட்டுப்பாடுகள் ஆகும். இந்த கட்டத்தில், தரவு ஒருமைப்பாடு சிக்கல்கள் அதன் செயல்பாட்டின் குறிப்பிட்ட அம்சங்களைப் பொருட்படுத்தாமல் மூடப்பட்டிருக்கும். பின்வரும் வகையான கட்டுப்பாடுகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்:

 • தேவையான தரவு. NULL மதிப்புகள் இல்லாத பண்புக்கூறுகள் உள்ளனவா என்பதைக் கண்டறிதல்;
 • பண்பு மதிப்புகள் மீதான கட்டுப்பாடுகள். பண்புக்கூறுகளுக்கான சரியான மதிப்புகள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன;
 • நிறுவன ஒருமைப்பாடு. உட்பொருளின் முதன்மை விசையில் NULL மதிப்புகள் இல்லை என்றால் அது அடையப்படுகிறது;
 • மேற்கோளிட்ட நேர்மை. தாய் நிறுவனத்திற்கான அட்டவணை வரிசைகளில் ஒன்றின் முதன்மை விசையில் வெளிநாட்டு விசை மதிப்பு இருக்க வேண்டும் என்பது புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது;
 • வணிக விதிகளால் விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள். எடுத்துக்காட்டாக, வங்கித் திட்டத்தின் விஷயத்தில், கிளையன்ட் மூன்று கணக்குகளுக்கு மேல் நிர்வகிப்பதைத் தடைசெய்யும் ஒரு விதி ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம்.

அனைத்து நிறுவப்பட்ட தரவு ஒருமைப்பாடு கட்டுப்பாடுகள் பற்றிய தகவல் தரவு அகராதியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

6. தருக்க தரவு மாதிரியின் இறுதிப் பதிப்பை உருவாக்குதல் மற்றும் பயனர்களுடன் கலந்துரையாடல். இந்தப் படியானது ER மாதிரியின் இறுதிப் பதிப்பைத் தயாரிக்கிறது, இது தருக்க தரவு மாதிரியைக் குறிக்கிறது. மாதிரியும், தரவு அகராதி மற்றும் தொடர்புடைய அட்டவணை இணைப்புத் திட்டம் உட்பட புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களும், பயனர்களால் மதிப்பாய்வு மற்றும் பகுப்பாய்வுக்காக வழங்கப்படுகின்றன, அவர்கள் பொருள் பகுதியைத் துல்லியமாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதை உறுதிசெய்ய வேண்டும்.

2.3 உடல் வடிவமைப்பு

இயற்பியல் வடிவமைப்பு கட்டத்தின் நோக்கம் கணினியின் வெளிப்புற நினைவகத்தில் அமைந்துள்ள தரவுத்தளத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட செயலாக்கத்தை விவரிப்பதாகும். இது தரவு சேமிப்பக அமைப்பு மற்றும் தரவுத்தள தரவை அணுகுவதற்கான திறமையான முறைகள் பற்றிய விளக்கமாகும். தருக்க வடிவமைப்பில், அவர்கள் கேள்விக்கு பதிலளிக்கிறார்கள் - என்ன செய்ய வேண்டும், மற்றும் உடல் வடிவமைப்பில் - அதை எப்படி செய்வது என்று ஒரு வழி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. இயற்பியல் வடிவமைப்பு நடைமுறைகள் பின்வருமாறு.

1. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட DBMS ஐப் பயன்படுத்தி தரவுத்தள அட்டவணைகளை வடிவமைத்தல். மெஷின் மீடியாவில் ஹோஸ்ட் செய்யப்பட்ட தரவுத்தளத்தை உருவாக்க, தொடர்புடைய DBMS தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. அட்டவணைகளை வடிவமைப்பதற்கான அதன் செயல்பாடு ஆழமாக ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. பின்னர் அட்டவணைகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் டிபிஎம்எஸ் சூழலில் அவற்றின் இணைப்பின் திட்டம் செய்யப்படுகிறது. தயாரிக்கப்பட்ட தரவுத்தள திட்டம் அதனுடன் உள்ள ஆவணத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

2. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட DBMS இன் சூழலில் வணிக விதிகளை செயல்படுத்துதல். அட்டவணையில் தகவலைப் புதுப்பிப்பது வணிக விதிகளால் வரையறுக்கப்படலாம். அவை செயல்படுத்தப்படும் விதம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட DBMS ஐப் பொறுத்தது. பொருள் பகுதியின் தேவைகளை செயல்படுத்த சில அமைப்புகள் அதிக அம்சங்களை வழங்குகின்றன, மற்றவை குறைவாக உள்ளன. சில அமைப்புகளில், வணிக விதிகளை செயல்படுத்துவதற்கு எந்த ஆதரவும் இல்லை. இந்த வழக்கில், அவற்றின் வரம்புகளை செயல்படுத்த பயன்பாடுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

டொமைன் வணிக விதிகளை செயல்படுத்துவது தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட அனைத்து முடிவுகளும் அதனுடன் உள்ள ஆவணத்தில் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

3. தரவுத்தளத்தின் இயற்பியல் அமைப்பை வடிவமைத்தல். இந்த படி அட்டவணைகளுக்கான சிறந்த கோப்பு அமைப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது. வடிவமைக்கப்பட்ட தரவுத்தளத்தில் செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைகள் அடையாளம் காணப்பட்டு, அவற்றில் மிக முக்கியமானவை முன்னிலைப்படுத்தப்படுகின்றன. பரிவர்த்தனை செயல்திறன் பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது - கொடுக்கப்பட்ட நேர இடைவெளியில் செயல்படுத்தப்படும் பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கை, மற்றும் மறுமொழி நேரம் - ஒரு பரிவர்த்தனையை முடிக்க தேவையான கால அளவு. பரிவர்த்தனை செயல்திறனை அதிகரிக்கவும் மறுமொழி நேரத்தைக் குறைக்கவும் அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள்.

இந்த குறிகாட்டிகளின் அடிப்படையில், தரவுத்தளத்திலிருந்து தரவைத் தேர்ந்தெடுப்பதை விரைவுபடுத்தும் அட்டவணையில் குறியீடுகளை வரையறுப்பதன் மூலம் தரவுத்தளத்தின் செயல்திறனை மேம்படுத்துவது அல்லது அட்டவணையை இயல்பாக்குவதற்கான தேவைகளைக் குறைப்பதன் மூலம் முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. உருவாக்கப்பட்ட தரவுத்தளத்திற்கு இடமளிக்க தேவையான வட்டு இடம் மதிப்பிடப்படுகிறது. அதை குறைக்க முயற்சி செய்யுங்கள்.

மேலே உள்ள சிக்கல்களில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

4. தரவுத்தள பாதுகாப்பு மூலோபாயத்தை உருவாக்குதல். தரவுத்தளம் ஒரு மதிப்புமிக்க கார்ப்பரேட் வளமாகும், மேலும் அதன் பாதுகாப்பில் அதிக கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. இதைச் செய்ய, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட DBMS வழங்கும் அனைத்து பாதுகாப்புகளையும் வடிவமைப்பாளர்கள் முழுமையாகவும் தெளிவாகவும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

5. தரவுத்தள செயல்பாடு கண்காணிப்பு மற்றும் அதன் சரிசெய்தல் அமைப்பு. தரவுத்தளத்தின் இயற்பியல் திட்டத்தை உருவாக்கிய பிறகு, அதன் செயல்பாட்டின் தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தரவுத்தளத்தின் செயல்திறன் நிலை பற்றிய இதன் விளைவாக வரும் தகவல்கள் அதை டியூன் செய்யப் பயன்படுகிறது. இதற்காக, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட DBMS இன் வழிமுறைகளும் ஈடுபட்டுள்ளன.

செயல்படும் தரவுத்தளத்தில் ஏதேனும் மாற்றங்களைச் செய்வதற்கான முடிவுகள் பரிசீலிக்கப்பட்டு முழுமையாக எடைபோடப்பட வேண்டும்.