8.1 இயல்பற்றமயமாக்கல் ஏன் அவசியம்?

பெரிய அட்டவணைகளுக்கு இடையில் மிகவும் கணக்கீட்டு ரீதியாக விலையுயர்ந்த செயல்பாடு இணைப்பாகும். அதன்படி, ஒரு வினவலில் பல மில்லியன் வரிசைகளைக் கொண்ட பல அட்டவணைகளை "காற்றோட்டம்" செய்ய வேண்டியது அவசியம் என்றால், DBMS அத்தகைய செயலாக்கத்தில் அதிக நேரம் செலவிடும்.

இந்த நேரத்தில் பயனர் காபி குடிப்பதற்காக விலகிச் செல்லலாம். செயலாக்கத்தின் ஊடாடும் தன்மை நடைமுறையில் மறைந்து, தொகுதி செயலாக்கத்தை அணுகுகிறது. இன்னும் மோசமானது, தொகுதி பயன்முறையில், பயனர் கோரப்பட்ட எல்லா தரவையும் காலையில் பெறுகிறார், மேலும் அவர்களுடன் அமைதியாக வேலை செய்கிறார், மாலைக்கான புதிய கோரிக்கைகளைத் தயாரிக்கிறார்.

கனமான இணைப்புகளின் சூழ்நிலையைத் தவிர்க்க, அட்டவணைகள் இயல்புநிலைக்கு மாற்றப்படுகின்றன. ஆனால் எப்படியும் இல்லை. தரவுக் கிடங்குகளுக்கான அட்டவணைகளை உருவாக்குவதற்கான விதிகளின்படி, பரிவர்த்தனை ரீதியாக இயல்புநிலைப்படுத்தப்பட்ட அட்டவணைகளை "இயல்பாக்கப்பட்டது" எனக் கருத உங்களை அனுமதிக்கும் சில விதிகள் உள்ளன.

பகுப்பாய்வு செயலாக்கத்தில் "சாதாரணமாக" கருதப்படும் இரண்டு முக்கிய திட்டங்கள் உள்ளன: "ஸ்னோஃப்ளேக்" மற்றும் "ஸ்டார்". பெயர்கள் சாரத்தை நன்கு பிரதிபலிக்கின்றன மற்றும் தொடர்புடைய அட்டவணைகளின் படத்திலிருந்து நேரடியாகப் பின்பற்றுகின்றன.

இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும், உண்மை அட்டவணைகள் என்று அழைக்கப்படுபவை திட்டத்தின் மைய உறுப்பு ஆகும், இதில் நிகழ்வுகள், பரிவர்த்தனைகள், ஆவணங்கள் மற்றும் ஆய்வாளருக்கு ஆர்வமுள்ள பிற சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் உள்ளன. ஆனால் ஒரு பரிவர்த்தனை தரவுத்தளத்தில் ஒரு ஆவணம் பல அட்டவணைகள் (குறைந்தது இரண்டு: தலைப்புகள் மற்றும் உள்ளடக்க வரிசைகள்) முழுவதும் "ஸ்மியர்" செய்யப்பட்டிருந்தால், உண்மை அட்டவணையில் ஒரு ஆவணம், இன்னும் துல்லியமாக, அதன் ஒவ்வொரு வரிசை அல்லது குழுவான வரிசைகளின் தொகுப்பு ஒத்துள்ளது. ஒரு பதிவுக்கு.

மேலே உள்ள இரண்டு அட்டவணைகளை இயல்புநிலையாக்குவதன் மூலம் இதைச் செய்யலாம்.

8.2 இயல்புநிலைப்படுத்தல் உதாரணம்

DBMS வினவலைச் செயல்படுத்துவது எவ்வளவு எளிதாக இருக்கும் என்பதை இப்போது நீங்கள் மதிப்பீடு செய்யலாம், எடுத்துக்காட்டாக, பின்வரும் வகை: Pirozhki LLC மற்றும் Vatrushki CJSC ஆகியவற்றின் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அந்தக் காலத்திற்கு மாவு விற்பனையின் அளவைத் தீர்மானிக்க.

இயல்பான பரிவர்த்தனை தரவுத்தளத்தில்:


SELECT
  SUM(dl.qty) AS total qty, SUM(dl.price) AS total amount, c.name 
FROM 
  docs d
  INNER JOIN doc lines dl ON d.id doc = dl.id doc 
  INNER JOIN customers c ON d.id customer = c.id customer 
  INNER JOIN products p ON dl.id product = p.id product 
WHERE
  c.name IN (’ООО Пирожки’,	’ЗАО Ватрушки’) AND
  р.name = ’Мука’ AND
  d.date BETWEEN ’2014-01-01’ AND ’2014-02-01’
GROUP BY c.name

பகுப்பாய்வு தரவுத்தளத்தில்:


SELECT
  SUM(s.qty) AS total_qty, SUM(s.amount) AS total_amount, c.name
FROM
  sales s
  INNER JOIN customers c ON d.id_customer = c.id_customer
  INNER JOIN products p ON dl.id_product = p.id_product
WHERE
  c.name IN ('OOO Patties', 'CJSC Vatrushki') AND
  p.name = 'Мука' AND
  s.date BETWEEN '2014-01-01' AND '2014-02-01'
GROUP BY c.name

இரண்டு ஆவணங்களின் அட்டவணைகள் மற்றும் மில்லியன் கணக்கான வரிசைகளுடன் அவற்றின் கலவைக்கு இடையே ஒரு கனமான இணைப்பிற்குப் பதிலாக, DBMS ஆனது உண்மை அட்டவணையுடன் நேரடி வேலைகளைப் பெறுகிறது மற்றும் சிறிய துணை அட்டவணைகளுடன் ஒளி இணைகிறது, நீங்கள் அடையாளங்காட்டிகளைத் தெரிந்துகொள்ளாமல் அதைச் செய்யலாம்.


SELECT
  SUM(s.qty) AS total_qty, SUM(s.amount) AS total_amount, s.id_customer
FROM
  sales s
WHERE
  s.id_customer IN (1025, 20897) AND
  s.id_product = 67294 AND
  s.date BETWEEN '2014-01-01' AND '2014-02-01'
GROUP BY s.id_customer

"நட்சத்திரம்" மற்றும் "ஸ்னோஃப்ளேக்" திட்டங்களுக்கு திரும்புவோம். முதல் படத்தின் திரைக்குப் பின்னால் வாடிக்கையாளர்கள், அவர்களது குழுக்கள், கடைகள், விற்பனையாளர்கள் மற்றும் உண்மையில் பொருட்களின் அட்டவணைகள் இருந்தன. இயல்பற்றதாக்கப்படும் போது, ​​பரிமாணங்கள் எனப்படும் இந்த அட்டவணைகளும் உண்மை அட்டவணையுடன் இணைக்கப்படுகின்றன. உண்மை அட்டவணை என்பது மற்ற பரிமாணங்களுடன் (இரண்டாம் நிலை மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பரிமாணங்கள்) இணைப்புகளைக் கொண்ட பரிமாண அட்டவணைகளைக் குறிக்கிறது என்றால், அத்தகைய திட்டம் "ஸ்னோஃப்ளேக்" என்று அழைக்கப்படுகிறது.

நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, கிளையன்ட் குழுக்களால் வடிகட்டுதல் உள்ளிட்ட வினவல்களுக்கு, நீங்கள் கூடுதல் இணைப்பை உருவாக்க வேண்டும்.


SELECT sum(amount)
FROM sales s
  INNER JOIN customers c ON s.id_customer = c.id_customer
WHERE c.id_customer_group IN (1, 2, 10, 55)

இந்த நிலையில், இயல்புநிலை நீக்கம் தொடரலாம் மற்றும் இரண்டாம் நிலை பரிமாணத்தை முதல் நிலைக்கு கைவிடலாம், இது உண்மை அட்டவணையை வினவுவதை எளிதாக்குகிறது.

ஒரு உண்மை அட்டவணை, இரண்டாவது நிலை இல்லாத பரிமாணங்களை மட்டுமே குறிக்கும் ஒரு திட்டம் நட்சத்திர ஸ்கீமா எனப்படும். அளவீட்டு அட்டவணைகளின் எண்ணிக்கை நட்சத்திரத்தில் உள்ள "கதிர்களின்" எண்ணிக்கைக்கு ஒத்திருக்கிறது.

ஸ்டார் ஸ்கீமா பரிமாணங்களின் படிநிலை மற்றும் ஒரே வினவலில் தொடர்புடைய அட்டவணைகளை இணைக்க வேண்டிய அவசியத்தை முற்றிலும் நீக்குகிறது.


SELECT sum(amount)
FROM sales s
WHERE s.id_customer_group IN (1, 2, 10, 55)

இயல்பற்றமயமாக்கலின் எதிர்மறையானது எப்போதும் பணிநீக்கம் ஆகும் , இது பரிவர்த்தனை மற்றும் பகுப்பாய்வு பயன்பாடுகளில் தரவுத்தளத்தின் அளவை அதிகரிக்கச் செய்கிறது. மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டில் "ஸ்னோஃப்ளேக்கை" "நட்சத்திரமாக" மாற்றுவதற்கான தோராயமான டெல்டாவைக் கணக்கிடுவோம்.

ஆரக்கிள் போன்ற சில DBMS இல், தரவுத்தள திட்ட வரையறைகளின் மட்டத்தில் சிறப்பு முழு எண் வகைகள் இல்லை, நீங்கள் பொதுவான பூலியன் வகையைப் பயன்படுத்த வேண்டும் numeric(N), இங்கு N என்பது சேமிக்கப்பட்ட பிட்களின் எண்ணிக்கை. அத்தகைய எண்ணின் சேமிப்பக அளவு, இயற்பியல் தரவு சேமிப்பிற்கான ஆவணத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சிறப்பு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது, மேலும், ஒரு விதியாக, இது "16 பிட் முழு எண்" போன்ற குறைந்த-நிலை வகைகளை 1-3 பைட்டுகளால் மீறுகிறது.

விற்பனை அட்டவணை தரவு சுருக்கத்தைப் பயன்படுத்தாது மற்றும் சுமார் 500 மில்லியன் வரிசைகளைக் கொண்டுள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம், மேலும் வாடிக்கையாளர் குழுக்களின் எண்ணிக்கை சுமார் 1000 ஆகும். இந்த விஷயத்தில், 2 பைட்டுகளை ஆக்கிரமித்துள்ள ஒரு குறுகிய முழு எண்ணை (குறுகிய, சிறியது) அடையாளங்காட்டி வகையாகப் பயன்படுத்தலாம் id_customer_group.

எங்கள் DBMS இரண்டு பைட் முழு எண் வகையை ஆதரிக்கிறது என்று கருதுவோம் (எடுத்துக்காட்டாக, PostgreSQL, SQL சர்வர், சைபேஸ் மற்றும் பிற). விற்பனை அட்டவணையில் தொடர்புடைய நெடுவரிசையைச் சேர்ப்பது id_customer_groupஅதன் அளவை குறைந்தபட்சம் அதிகரிக்கும் 500 000 000 * 2 = 1 000 000 000 byte ~ 1 гигаbyte.

8.3 இயல்பற்றமயமாக்கல் எப்போது தேவைப்படுகிறது?

இயல்புநிலை நீக்கம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் சில பொதுவான சூழ்நிலைகளைப் பார்ப்போம்.

பெரிய எண்ணிக்கையிலான அட்டவணைகள் இணைகின்றன

முழுமையாக இயல்பாக்கப்பட்ட தரவுத்தளத்திற்கான வினவல்களில், நீங்கள் அடிக்கடி ஒரு டஜன் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அட்டவணைகளை இணைக்க வேண்டும். மேலும் ஒவ்வொரு இணைப்பும் மிகவும் வளம் மிகுந்த செயல்பாடாகும். இதன் விளைவாக, அத்தகைய கோரிக்கைகள் சேவையக வளங்களை பயன்படுத்துகின்றன மற்றும் மெதுவாக செயல்படுகின்றன.

அத்தகைய சூழ்நிலையில், இது உதவும்:

 • அட்டவணைகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைப்பதன் மூலம் இயல்புநிலைப்படுத்தல். அரிதாக மாற்றப்பட்ட (அவர்கள் அடிக்கடி சொல்வது போல், நிபந்தனைக்குட்பட்ட நிலையான அல்லது குறிப்பு) தகவல் மற்றும் அர்த்தத்தில் நெருங்கிய தொடர்புடைய தகவல்களைக் கொண்ட சிறிய அளவிலான பல அட்டவணைகளை ஒன்றாக இணைப்பது நல்லது.
 • பொதுவாக, நீங்கள் அதிக எண்ணிக்கையிலான வினவல்களில் ஐந்து அல்லது ஆறு அட்டவணைகளுக்கு மேல் சேர வேண்டும் என்றால், தரவுத்தளத்தை இயல்புநிலையாக்குவதை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
 • அட்டவணைகளில் ஒன்றில் கூடுதல் புலத்தைச் சேர்ப்பதன் மூலம் இயல்புநிலைப்படுத்தல். இந்த வழக்கில், தரவு பணிநீக்கம் தோன்றுகிறது, தரவுத்தளத்தின் ஒருமைப்பாட்டை பராமரிக்க கூடுதல் நடவடிக்கைகள் தேவை.

மதிப்பிடப்பட்ட மதிப்புகள்

பெரும்பாலும், வினவல்கள் மெதுவாக இருக்கும் மற்றும் நிறைய வளங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன, இதில் சில சிக்கலான கணக்கீடுகள் செய்யப்படுகின்றன, குறிப்பாக குழுக்கள் மற்றும் மொத்த செயல்பாடுகளை (தொகை, அதிகபட்சம், முதலியன) பயன்படுத்தும் போது. அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் (கணக்கிட கடினமாக) கணக்கிடப்பட்ட தரவைக் கொண்ட அட்டவணையில் 1-2 கூடுதல் நெடுவரிசைகளைச் சேர்ப்பது சில நேரங்களில் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும்.

ஒவ்வொரு ஆர்டரின் மொத்த விலையை நீங்கள் தீர்மானிக்க விரும்புகிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். இதைச் செய்ய, நீங்கள் முதலில் ஒவ்வொரு தயாரிப்பின் விலையையும் தீர்மானிக்க வேண்டும் ("தயாரிப்பு அலகுகளின் எண்ணிக்கை" * "தயாரிப்பு அலகு விலை" - தள்ளுபடி சூத்திரத்தின்படி). அதன் பிறகு, நீங்கள் ஆர்டர்கள் மூலம் செலவுகளை தொகுக்க வேண்டும்.

இந்த வினவலைச் செயல்படுத்துவது மிகவும் சிக்கலானது மற்றும் தரவுத்தளமானது அதிக எண்ணிக்கையிலான ஆர்டர்களைப் பற்றிய தகவல்களைச் சேமித்து வைத்தால், நீண்ட நேரம் ஆகலாம். அத்தகைய வினவலைச் செயல்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, ஒரு ஆர்டரை வைக்கும் கட்டத்தில் அதன் விலையை நீங்கள் தீர்மானிக்கலாம் மற்றும் ஆர்டர்கள் அட்டவணையின் தனி நெடுவரிசையில் சேமிக்கலாம். இந்த வழக்கில், விரும்பிய முடிவைப் பெற, இந்த நெடுவரிசையிலிருந்து முன் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகளைப் பிரித்தெடுத்தால் போதும்.

முன்கூட்டியே கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகளைக் கொண்ட ஒரு நெடுவரிசையை உருவாக்குவது, வினவலை இயக்கும்போது நிறைய நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது, ஆனால் அந்த நெடுவரிசையில் உள்ள தரவை சரியான நேரத்தில் புதுப்பிக்க வேண்டும்.

நீண்ட விளிம்பு

தரவுத்தளத்தில் நீண்ட புலங்களைக் கொண்ட பெரிய அட்டவணைகள் இருந்தால் (பிளாப், லாங், முதலியன), நீண்ட புலங்களை ஒரு தனி அட்டவணைக்கு நகர்த்தினால், அத்தகைய அட்டவணையில் வினவல்களை செயல்படுத்துவதை நாம் தீவிரமாக விரைவுபடுத்தலாம். தரவுத்தளத்தில் புகைப்படங்களின் பட்டியலை உருவாக்க விரும்புகிறோம், அதில் புகைப்படங்களை ப்ளாப் புலங்களில் (தொழில்முறைத் தரம், உயர் தெளிவுத்திறன் மற்றும் பொருத்தமான அளவு) சேமிப்பது உட்பட. இயல்பாக்கத்தின் பார்வையில், பின்வரும் அட்டவணை அமைப்பு முற்றிலும் சரியாக இருக்கும்:

 • புகைப்பட ஐடி
 • ஆசிரியர் ஐடி
 • கேமரா மாடல் ஐடி
 • புகைப்படமே (குமிழ் புலம்)

எந்த எழுத்தாளராலும் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களின் எண்ணிக்கையை எண்ணி, வினவல் எவ்வளவு காலம் இயங்கும் என்று இப்போது கற்பனை செய்யலாம் ...

அத்தகைய சூழ்நிலையில் சரியான தீர்வு (இயல்புபடுத்தலின் கொள்கைகளை மீறினாலும்) இரண்டு புலங்களை மட்டுமே கொண்ட மற்றொரு அட்டவணையை உருவாக்க வேண்டும் - புகைப்பட ஐடி மற்றும் புகைப்படத்துடன் ஒரு குமிழ் புலம். பின்னர் பிரதான அட்டவணையில் இருந்து தேர்வுகள் (இதில் ஒரு பெரிய குமிழ் புலம் இல்லை) உடனடியாகச் செல்லும், ஆனால் நாம் புகைப்படத்தைப் பார்க்க விரும்பினால், காத்திருப்போம் ...

இயல்புநிலை நீக்கம் எப்போது நியாயமானது என்பதை எவ்வாறு தீர்மானிப்பது?

8.4 இயல்புநிலை மாற்றத்தின் நன்மை தீமைகள்

சில படிகள் நியாயமானதா என்பதை தீர்மானிக்க ஒரு வழி, செலவுகள் மற்றும் சாத்தியமான நன்மைகளின் அடிப்படையில் ஒரு பகுப்பாய்வு நடத்துவதாகும். இயல்பற்ற தரவு மாதிரிக்கு எவ்வளவு செலவாகும்?

தேவைகளைத் தீர்மானித்தல் (நாம் எதை அடைய விரும்புகிறோம்) → தரவுத் தேவைகளைத் தீர்மானித்தல் (நாம் பின்பற்ற வேண்டியவை) → இந்தத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் குறைந்தபட்ச படியைக் கண்டறியவும் → செயல்படுத்தல் செலவைக் கணக்கிடவும் → செயல்படுத்தவும்.

வட்டு இடம், இந்த கட்டமைப்பை நிர்வகிப்பதற்கு தேவையான ஆதாரங்கள் மற்றும் இந்த செயல்முறையை பராமரிப்பதில் நேர தாமதம் காரணமாக இழந்த வாய்ப்புகள் போன்ற இயற்பியல் அம்சங்கள் செலவுகளில் அடங்கும். இயல்புநிலை மாற்றத்திற்கு நீங்கள் பணம் செலுத்த வேண்டும். இயல்பற்ற தரவுத்தளமானது தரவு பணிநீக்கத்தை அதிகரிக்கிறது, இது செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம் ஆனால் தொடர்புடைய தரவைக் கட்டுப்படுத்த அதிக முயற்சி தேவைப்படும். பயன்பாடுகளை உருவாக்கும் செயல்முறை மிகவும் கடினமாகிவிடும், ஏனெனில் தரவு மீண்டும் மீண்டும் மற்றும் கண்காணிக்க கடினமாக இருக்கும். கூடுதலாக, குறிப்பு ஒருமைப்பாட்டை செயல்படுத்துவது எளிதானது அல்ல - தொடர்புடைய தரவு வெவ்வேறு அட்டவணைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

விரைவான வினவல் செயல்திறன் மற்றும் விரைவான பதிலைப் பெறும் திறன் ஆகியவை நன்மைகளில் அடங்கும். அதிகரித்த செயல்திறன், வாடிக்கையாளர் திருப்தி மற்றும் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் வெளிப்புற டெவலப்பர் கருவிகளின் திறமையான பயன்பாடு உள்ளிட்ட பிற நன்மைகளையும் நீங்கள் அறுவடை செய்யலாம்.

கோரிக்கை விகிதம் மற்றும் செயல்திறன் நிலைத்தன்மை

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனத்தால் தினசரி உருவாக்கப்படும் 1,000 வினவல்களில் 72% சுருக்க-நிலை வினவல்கள், துளையிடும் வினவல்கள் அல்ல. சுருக்க அட்டவணையைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​வினவல்கள் 4 நிமிடங்களுக்குப் பதிலாக தோராயமாக 6 வினாடிகளில் இயங்கும், இதன் விளைவாக 3,000 நிமிடங்கள் குறைவான செயலாக்க நேரம் கிடைக்கும். ஒவ்வொரு வாரமும் பைவட் டேபிள்களைப் பராமரிக்க 100 நிமிடங்களைச் சரிசெய்த பிறகும், அது வாரத்திற்கு 2,500 நிமிடங்களைச் சேமிக்கிறது, இது பைவட் டேபிளை உருவாக்குவதை நியாயப்படுத்துகிறது. காலப்போக்கில், பெரும்பாலான வினவல்கள் சுருக்கமான தரவுகளுக்கு அல்ல, ஆனால் விரிவான தரவுகளுக்கு உரையாற்றப்படும். சுருக்க அட்டவணையைப் பயன்படுத்தும் குறைவான வினவல்கள், மற்ற செயல்முறைகளைப் பாதிக்காமல் அதைக் கைவிடுவது எளிது.

மற்றும்…

தேர்வுமுறையில் அடுத்த படியை எடுக்க வேண்டுமா என்பதை தீர்மானிக்கும் போது மேலே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள அளவுகோல்கள் மட்டும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியவை அல்ல. வணிக முன்னுரிமைகள் மற்றும் இறுதிப் பயனர் தேவைகள் உட்பட பிற காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஒரு சில வினாடிகளில் அனைத்து கோரிக்கைகளையும் முடிக்க விரும்பும் பயனர்களின் தேவையால், தொழில்நுட்ப நிலைப்பாட்டில் இருந்து, கணினி கட்டமைப்பு எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகிறது என்பதை பயனர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த புரிதலை அடைவதற்கான எளிதான வழி, அத்தகைய அட்டவணைகளை உருவாக்குவதற்கும் நிர்வகிப்பதற்கும் தொடர்புடைய செலவுகளை கோடிட்டுக் காட்டுவதாகும்.

8.5 இயல்புநிலை மாற்றத்தை எவ்வாறு திறமையாக செயல்படுத்துவது.

விரிவான அட்டவணைகளை சேமிக்கவும்

வணிகத்திற்கு முக்கியமான தரவுத்தளத்தின் திறன்களை மட்டுப்படுத்தாமல் இருக்க, சகவாழ்வு மூலோபாயத்தை பின்பற்றுவது அவசியம், மாற்று அல்ல, அதாவது ஆழமான பகுப்பாய்விற்கான விரிவான அட்டவணைகளை வைத்திருங்கள். உதாரணமாக, ஹிட் கவுண்டர். வணிகத்திற்கு, இணையப் பக்கத்தைப் பார்வையிடும் எண்ணிக்கையை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் பகுப்பாய்விற்கு (காலத்தின் அடிப்படையில், நாடு வாரியாக...) எங்களுக்கு விரிவான தரவு தேவைப்படும் - ஒவ்வொரு வருகையைப் பற்றிய தகவலுடன் ஒரு அட்டவணை.

தூண்டுதல்களைப் பயன்படுத்துதல்

integrityநகல் தரவின் ஒருமைப்பாட்டைப் பாதுகாக்க தரவுத்தள தூண்டுதல்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தரவுத்தள கட்டமைப்பை இயல்பற்றதாக்குவது சாத்தியமாகும் .

எடுத்துக்காட்டாக, கணக்கிடப்பட்ட புலத்தைச் சேர்க்கும்போது, ​​கணக்கிடப்பட்ட புலத்தைச் சார்ந்திருக்கும் நெடுவரிசைகள் ஒவ்வொன்றும், ஒரு சேமிக்கப்பட்ட செயல்முறையை அழைக்கும் தூண்டுதலுடன் தொங்கவிடப்படுகின்றன (இது முக்கியமானது!), இது கணக்கிடப்பட்ட புலத்திற்குத் தேவையான தரவை எழுதுகிறது. கணக்கிடப்பட்ட புலம் சார்ந்துள்ள எந்த நெடுவரிசையையும் தவிர்க்காமல் இருப்பது மட்டுமே அவசியம்.

மென்பொருள் ஆதரவு

உள்ளமைக்கப்பட்ட தூண்டுதல்கள் மற்றும் சேமிக்கப்பட்ட செயல்முறைகளை நீங்கள் பயன்படுத்தவில்லை எனில், இயல்புநிலைப்படுத்தப்பட்ட தரவுத்தளத்தில் தரவின் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்வதை பயன்பாட்டு டெவலப்பர்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

தூண்டுதல்களுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம், மாற்றப்படும் புலத்தைப் பொறுத்து அனைத்து புலங்களையும் புதுப்பிக்கும் ஒரு செயல்பாடு இருக்க வேண்டும்.

முடிவுரை

Select'ыஇயல்பற்றதாக்கும்போது, ​​தரவுத்தளத்தின் வேகத்தை அதிகரிப்பதற்கும் சீரற்ற தரவுகளின் அபாயத்தை அதிகரிப்பதற்கும், புரோகிராமர்கள் எழுதுவதற்கு வாழ்க்கையை எளிதாக்குவதற்கும் , தரவுத்தள மக்கள்தொகை மற்றும் தரவு புதுப்பிப்புகளை வழங்குபவர்களின் பணியை சிக்கலாக்குவதற்கும் இடையே சமநிலையை பராமரிப்பது முக்கியம் . எனவே, தரவுத்தளத்தை மிகவும் கவனமாக, மிகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முறையில், அது இன்றியமையாத இடத்தில் மட்டுமே இயல்புநிலையாக்குவது அவசியம்.

இயல்புநிலை மாற்றத்தின் நன்மை தீமைகளை முன்கூட்டியே கணக்கிடுவது சாத்தியமில்லை என்றால், ஆரம்பத்தில் இயல்பாக்கப்பட்ட அட்டவணைகளுடன் ஒரு மாதிரியை செயல்படுத்துவது அவசியம், பின்னர் மட்டுமே, சிக்கலான வினவல்களை மேம்படுத்த, இயல்புநிலைப்படுத்தலை மேற்கொள்ளுங்கள்.

சீரழிவை படிப்படியாக அறிமுகப்படுத்துவது முக்கியம் மற்றும் வெவ்வேறு அட்டவணைகளிலிருந்து தொடர்புடைய தரவுகளை மீண்டும் மீண்டும் பெறும்போது மட்டுமே. நினைவில் கொள்ளுங்கள், தரவை நகலெடுக்கும்போது, ​​பதிவுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும், ஆனால் வாசிப்புகளின் எண்ணிக்கை குறையும். தேவையற்ற மொத்தத் தேர்வுகளைத் தவிர்க்க, கணக்கிடப்பட்ட தரவை நெடுவரிசைகளில் சேமிப்பதும் வசதியானது.