"நான் உங்களுக்கு String.format முறையைப் பற்றியும் சொல்ல விரும்புகிறேன் ."

"இது சரம் வகுப்பின் நிலையான முறை, ஆனால் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. நான் ஒரு ரவுண்டானா அணுகுமுறையை எடுக்கிறேன்."

"உரையின் ஒரு வரியில் பல மாறிகளைக் காட்ட வேண்டும் என்றால், அதை எப்படிச் செய்வீர்கள்?"

"என்ன உரை?"

"இது, எடுத்துக்காட்டாக:"

பின்வரும் மாறிகள் கொடுக்கப்பட்டவை:
String name = "Bender";
int age = 12;
String friend = "Fry";
int weight = 200;
தேவையான வெளியீடு:
User = {name: Bender, age: 12 years, friend: Fry, weight: 200 kg.}

"நான் இதைப் போன்ற ஒன்றைச் செய்வேன்:"

String name = "Bender";
int age = 12;
String friend = "Fry";
int weight = 200;

System.out.println("User = {name: " + name + ", age: " + age + " years, friend: " + friend + ", weight: " + weight + " kg.}");

"ரொம்ப படிக்க முடியல, இல்லையா?"

"பரவாயில்லை என்று நினைக்கிறேன்."

"ஆனால் உங்களிடம் நீண்ட மாறிப் பெயர்கள் இருந்தால் அல்லது தரவைப் பெறுவதற்கான முறைகளை நீங்கள் அழைக்க வேண்டும் என்றால், அது மிகவும் படிக்கக்கூடியதாக இருக்காது:"

System.out.println("User = {name: " + user.getName() + ", age: " + user.getAge() + " years, friend: " + user.getFriends().get(0) + ", weight: " + user.getExtraInformation().getWeight() + " kg.}");

"சரி, அப்படி இருந்தால், ஆம், அது மிகவும் படிக்கக்கூடியதாக இருக்காது."

"உண்மை என்னவென்றால், இது உண்மையான நிரல்களில் எல்லா நேரத்திலும் நடக்கும், எனவே String.format முறை மூலம் உங்கள் வாழ்க்கையை எவ்வாறு எளிதாக்கலாம் என்பதை நான் உங்களுக்குக் காட்ட விரும்புகிறேன்."

"சீக்கிரம் சொல்லுங்க, இது என்ன மந்திர முறை?"

"மேலே உள்ள குறியீட்டை நீங்கள் இப்படி எழுதலாம்:"

String text = String.format("User = {name: %s, age: %d years, friend: %s, weight: %d kg.}",
user.getName(), user.getAge(), user.getFriends().get(0), user.getExtraInformation().getWeight())

System.out.println(text);

" ஸ்ட்ரிங்.ஃபார்மட் முறையின் முதல் அளவுரு என்பது, நாம் மதிப்புகளை எங்கு வைக்க விரும்புகிறோமோ அங்கெல்லாம் சிறப்பு எழுத்துகள் (%s, %d) கொண்ட வடிவமைப்பு சரம் ஆகும்."

"வடிவமைப்பு சரத்திற்குப் பிறகு, %s மற்றும் %d எழுத்துக்களை மாற்றும் மதிப்புகளை அனுப்புவோம்."

"நாம் ஒரு சரத்தைச் செருக வேண்டும் என்றால், நாம் %s ஐ எழுதுகிறோம், ஒரு எண் தேவைப்பட்டால், %d ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்."

"இதை ஒரு எடுத்துக்காட்டில் பார்ப்பது எளிதாக இருக்கும்:"

உதாரணமாக
String s = String.format("a = %d, b = %d, c = %d", 1, 4, 3);
விளைவாக:
s "a = 1, b = 4, c = 3" க்கு சமமாக இருக்கும்

"ஆம், அது மிகவும் வசதியானது."

"நீங்கள் இதை இப்படியும் செய்யலாம்:"

உதாரணமாக
int a = -1, b = 4, c = 3;
String template;
 if (a < 0)
  template = "Warning! a = %d, b = %d, c = %d";
 else
  template = "a = %d, b = %d, c = %d";

System.out.println(String.format(template, a, b, c) );
வெளியீடு:
Warning! a = -1, b = 4, c = 3

"ஹ்ம்ம். அது உண்மையிலேயே பயனுள்ள முறை. நன்றி, எல்லி."

"வடிவமைப்பு முறையுடன் பிற தரவு வகைகளைப் பயன்படுத்த விரும்பினால், இங்கே ஒரு அட்டவணை உதவும்:"

சின்னம் வகை
%s லேசான கயிறு
%d முழு எண்கள்: முழு எண்ணாக, நீளமாக, முதலியன.
%f உண்மையான எண்கள்: மிதவை, இரட்டை
%b பூலியன்
%c கரி
%t தேதி
%% சதவீத அடையாளம் %

"உண்மையில், இந்த வடிவமைப்பு விவரக்குறிப்புகள் அவற்றின் சொந்த அமைப்புகளையும் துணை அமைப்புகளையும் கொண்டுள்ளன."

"ஆனால் நீங்கள் தொடங்குவதற்கு இது போதுமானது. இல்லையென்றால், அதிகாரப்பூர்வ ஆவணத்திற்கான இணைப்பு இதோ:"

கூடுதல் பொருள் இணைப்பு