ஸ்கிரிப்ட்லெட்டுகள் <%

JSP கோப்பில் எதைச் செருகலாம்?

முதலில், ஜாவா குறியீடு. உங்கள் JSP இல் ஜாவா குறியீட்டைச் செருக விரும்பினால், பொதுவான வடிவம் டெம்ப்ளேட்டால் வழங்கப்படுகிறது:

 <%
	Java code
 %>

இந்த குறியீட்டை பல பகுதிகளாக பிரிக்கலாம்:

 <%
  Beginning of Java Code
 %>
 HTML-code
<%
  End of Java Code
 %>

உதாரணமாக:


  <html> 
  <body> 
	<%
  	double num = Math.random();
  	if (num > 0.95) {
   %>
     <h2> You are lucky, user!</h2><p>(<%= num %>)</p>
 	<%
  	  } else {
   %> 
     <h2> Today is not your day, user!</h2><p>(<%= num %>)</p>
 	<%
  	  }
 	%>
 </body> 
  </html> 

வெளிப்பாடு <%=

JSP கோப்பில் கணக்கிடப்பட்ட எந்த வெளிப்பாட்டையும் நீங்கள் செருகலாம். அதே நேரத்தில், ஜேஎஸ்பி பாகுபடுத்தி, அது கணக்கிடப்படுவது மட்டுமல்லாமல், தேவையான இடங்களில் ஒதுக்கப்படுவதையும் உறுதி செய்யும். குறியீட்டின் உள்ளே உள்ள வெளிப்பாடு ஒரு டெம்ப்ளேட்டால் வழங்கப்படுகிறது:

 <%= expression %>

இங்கே அரைப்புள்ளி தேவையில்லை என்பதை நினைவில் கொள்க.

பல வெளிப்பாடுகள் கொண்ட JSP servlet எடுத்துக்காட்டு:

<p>root of 10 equals <%= Math.sqrt(10) %></p>
<h5><%= item[10] %></h5>
<p>current time: <%= new java.util.Date() %></p>

இந்தக் குறியீடு இந்த ஜாவா குறியீட்டாக மாற்றப்படும்:

out.write("<p>");
out.write("The root of 10 is ");
out.print( Math.sqrt(10) );
out.write("</p>");
out.write("<h5>");
out.print( item[10] );
out.write("</h5>");
out.write("<p> Current time: ");
out.print( new java.util.Date() );
out.write("</p>");

முக்கியமான! உங்கள் ஜாவா குறியீடு மற்றும் வெளிப்பாடுகளில், நீங்கள் முன் வரையறுக்கப்பட்ட மாறிகளைப் பயன்படுத்தலாம்கோரிக்கை,பதில்,அமர்வு,வெளியேமற்றும் பல.