"உண்மையில் பயனுள்ளவற்றுடன் நான் எப்படி தொடங்குவது? வரிசைப்பட்டியல் மற்றும் ஜெனரிக்ஸ் வேலை செய்யக்கூடிய இரண்டு வழிகளை நீங்கள் இப்போது காண்பீர்கள்:"

"எடுத்துக்காட்டு 1:"

விசைப்பலகையில் எண்களின் பட்டியலைப் படிக்கவும்
public static void main(String[] args) throws IOException
{
  BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in) );
  ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>() ;

  while (true)
  {
    String s = reader.readLine();
    if (s.isEmpty()) break;
    list.add(Integer.parseInt(s));
  }
}

"எடுத்துக்காட்டு 2:"

மேலே உள்ளதைப் போலவே, ஆனால் பட்டியலின் முடிவில் இரட்டைப்படை எண்கள் சேர்க்கப்படும்.
public static void main(String[] args) throws IOException
{
  BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>();

  while (true)
  {
    String s = reader.readLine();
    if (s.isEmpty()) break;

    int x = Integer.parseInt(s);
    if (x % 2 == 0) // Check that the remainder is zero when we divide by two
      list.add(x);     // Add to the end
    else
      list.add(0, x);   // Add to the beginning
  }
}

"எடுத்துக்காட்டு 3:"

5 ஐ விட பெரிய அனைத்து எண்களையும் நீக்கு:
public static void main(String[] args) throws IOException
{
  BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in) );
  ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>();

  list.add(1);
  list.add(7);
  list.add(11);
  list.add(3);
  list.add(15);

  for (int i = 0; i < list.size(); ) // We moved the statement that increases i to inside the loop
  {
    if (list.get(i) > 5)
      list.remove(i); // Don’t increase i if we deleted the current element
    else
      i++;
  }
}

"எடுத்துக்காட்டு 4:"

ஒரு வரிசையை இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கவும் - இரட்டை மற்றும் இரட்டை எண்கள்
public static void main(String[] args) throws IOException
{
  // Static initialization of the array
  int[] data = {1, 5, 6, 11, 3, 15, 7, 8};

  // Create a list where all elements are Integers
  ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer> ();

  // Use the array to fill the list
  for (int i = 0; i < data.length; i++) list.add(data[i]);

  ArrayList<Integer> even = new ArrayList<Integer>(); // Even numbers
  ArrayList<Integer> odd = new ArrayList<Integer>();  // Odd numbers

  for (int i = 0; i < list.size(); i++)
  {
    Integer x = list.get(i);
    if (x % 2 == 0)  // If x is even
      even.add(x);  // Add x to the collection of even numbers
    else
      odd.add(x);  // Add x to the collection of odd numbers
  }
}

"எடுத்துக்காட்டு 5:"

பட்டியல்களை ஒன்றிணைக்கவும்
public static void main(String[] args) throws IOException
{
  ArrayList<Integer> list1 = new ArrayList<Integer>();  // Create a list
  Collections.addAll(list1, 1, 5, 6, 11, 3, 15, 7, 8);  // Fill the list

  ArrayList<Integer> list2 = new ArrayList<Integer>();
  Collections.addAll(list2, 1, 8, 6, 21, 53, 5, 67, 18);

  ArrayList<Integer> result = new ArrayList<Integer>();

  result.addAll(list1);  // Add all values from each list to the new list
  result.addAll(list2);

  for (Integer x : result)  // A fast way to loop over all elements, only for collections
  {
    System.out.println(x);
  }
}

"கூல்! டியாகோ இப்போது எனக்கு ஒரு டிரக் லோடு இதே போன்ற பயிற்சிகளைக் கொடுப்பாரா?"

"ஆம், அவர் செய்வார்."