1. சரங்களை ஒப்பிடுதல்

சரங்களைக் கொண்ட பொதுவான செயல்பாடுகளில் ஒன்று ஒப்பீடு ஆகும். சரம் வகுப்பில் பத்து வெவ்வேறு முறைகள் உள்ளன, அவை ஒரு சரத்தை மற்றொரு சரத்துடன் ஒப்பிட பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கீழே நாம் ஏழு முக்கியவற்றைப் பார்ப்போம்.

முறைகள் விளக்கம்
boolean equals(String str)
அனைத்து எழுத்துக்களும் பொருந்தினால் சரங்கள் சமமாகக் கருதப்படும்.
boolean equalsIgnoreCase(String str)
சரங்களை ஒப்பிடுகிறது, எழுத்துக்களின் வழக்கைப் புறக்கணிக்கிறது (அவை பெரிய எழுத்துக்களா அல்லது சிறிய எழுத்துக்களா என்பதைப் புறக்கணிக்கிறது)
int compareTo(String str)
சொற்களஞ்சிய ரீதியாக சரங்களை ஒப்பிடுகிறது. சரங்கள் சமமாக இருந்தால் 0 ஐ வழங்கும். தற்போதைய சரம் சரம் அளவுருவை விட குறைவாக இருந்தால் திரும்ப மதிப்பு பூஜ்ஜியத்தை விட குறைவாக இருக்கும். தற்போதைய சரம் சரம் அளவுருவை விட அதிகமாக இருந்தால் திரும்பும் மதிப்பு அதிகமாக இருக்கும்.
int compareToIgnoreCase(String str)
வழக்கைப் புறக்கணிக்கும் போது சொற்களஞ்சியத்தில் சரங்களை ஒப்பிடுகிறது. சரங்கள் சமமாக இருந்தால் 0 ஐ வழங்கும். தற்போதைய சரம் சரம் அளவுருவை விட குறைவாக இருந்தால் திரும்ப மதிப்பு எதிர்மறையாக இருக்கும். தற்போதைய சரம் சரம் அளவுருவை விட அதிகமாக இருந்தால் திரும்பும் மதிப்பு அதிகமாக இருக்கும்.
boolean regionMatches(int toffset, String str, int offset, int len)
சரங்களின் பகுதிகளை ஒப்பிடுகிறது
boolean startsWith(String prefix)
தற்போதைய சரம் சரத்தில் தொடங்குகிறதா என்பதைச் சரிபார்க்கிறதுprefix
boolean endsWith(String suffix)
தற்போதைய சரம் சரத்துடன் முடிகிறதா என்பதைச் சரிபார்க்கிறதுsuffix

பயனரிடம் கோப்பிற்கான பாதையைக் கேட்டு அதன் நீட்டிப்பின் அடிப்படையில் கோப்பு வகையைச் சரிபார்க்கும் நிரலை நீங்கள் எழுத விரும்புகிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அத்தகைய நிரலின் குறியீடு இப்படி இருக்கலாம்:

குறியீடு குறிப்புகள்
Scanner console = new Scanner(System.in);
String path = console.nextLine();

if (path.endsWith(".jpg") || path.endsWith(".jpeg"))
{
  System.out.println("This is a jpeg!");
}
else if (path.endsWith(".htm") || path.endsWith(".html"))
{
  System.out.println("This is an HTML page");
}
else if (path.endsWith(".doc") || path.endsWith(".docx"))
{
  System.out.println("This is a Word document");
}
else
{
  System.out.println("Unknown format");
}
ஒரு Scannerபொருளை உருவாக்கவும்
கன்சோலில் இருந்து ஒரு வரியைப் படிக்கவும். கொடுக்கப்பட்ட சரத்துடன்

சரம் முடிகிறதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்path

3
பணி
Java Syntax,  நிலை 10பாடம் 4
பூட்டப்பட்டது
Task No. 1 about integer type conversions
This task begins a series of tasks about integer type conversions. This is not a very difficult topic, but it often bewilders noobies because instructors sometimes put in at the very beginning, which is fundamentally wrong. But on Level 10, you're ready. Arrange the cast operators correctly to get the required result: d > 0. The operators are in the conditions.

2. சப்ஸ்ட்ரிங்க்களைத் தேடுகிறது

சரங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்த்த பிறகு, இரண்டாவது மிகவும் பிரபலமான செயல்பாடு ஒரு சரத்தை மற்றொரு சரத்தை கண்டுபிடிப்பதாகும். சரம் வகுப்பில் இதற்கான சில முறைகளும் உள்ளன:

முறைகள் விளக்கம்
int indexOf(String str)
strதற்போதைய சரத்தில் உள்ள சரத்தைத் தேடுகிறது . முதல் நிகழ்வின் முதல் எழுத்தின் குறியீட்டை வழங்கும்.
int indexOf(String str, int index)
strமுதல் எழுத்துக்களைத் தவிர்த்து, தற்போதைய சரத்தில் உள்ள சரத்தைத் தேடுகிறது index. நிகழ்வின் குறியீட்டை வழங்குகிறது.
int lastIndexOf(String str)
தற்போதைய சரத்தில் உள்ள சரத்தைத் தேடுகிறது str, முடிவில் இருந்து தொடங்குகிறது. முதல் நிகழ்வின் குறியீட்டை வழங்குகிறது.
int lastIndexOf(String str, int index)
strமுதல் எழுத்துக்களைத் தவிர்த்து, கடைசியில் இருந்து தற்போதைய சரத்தில் உள்ள சரத்தைத் தேடுகிறது index.
boolean matches(String regex)
தற்போதைய சரம் வழக்கமான வெளிப்பாடு மூலம் குறிப்பிடப்பட்ட வடிவத்துடன் பொருந்துகிறதா என்பதைச் சரிபார்க்கிறது.

மற்றும் முறைகள் பெரும்பாலும் indexOf(String)இணைந்து indexOf(String, index)பயன்படுத்தப்படுகின்றன. முதல் முறையானது, தற்போதைய சரத்தில் அனுப்பப்பட்ட சப்ஸ்ட்ரிங்கின் முதல் நிகழ்வைக் கண்டறிய உங்களை அனுமதிக்கிறது. இரண்டாவது முறையானது, முதல் குறியீட்டு எழுத்துகளைத் தவிர்ப்பதன் மூலம் இரண்டாவது, மூன்றாவது, போன்ற நிகழ்வுகளைக் கண்டறிய உங்களை அனுமதிக்கிறது.

எங்களிடம் " https://domain.com/about/reviews " போன்ற url உள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம் , மேலும் டொமைன் பெயரை " codegym.cc " என்று மாற்ற விரும்புகிறோம் . Url கள் பல்வேறு டொமைன் பெயர்களைக் கொண்டிருக்கலாம், ஆனால் பின்வருவனவற்றை நாங்கள் அறிவோம்:

 • டொமைன் பெயருக்கு முன்னால் இரண்டு முன்னோக்கி சாய்வுகள் உள்ளன — " //"
 • டொமைன் பெயரைத் தொடர்ந்து ஒற்றை முன்னோக்கி சாய்வு — " /"

அத்தகைய நிரலுக்கான குறியீடு எப்படி இருக்கும் என்பது இங்கே:

குறியீடு குறிப்புகள்
Scanner console = new Scanner(System.in);
String path = console.nextLine();

int index = path.indexOf("//");
int index2 = path.indexOf("/", index + 2);

String first = path.substring(0, index + 2);
String last = path.substring(index2);

String result = first + "codegym.cc" + last;
System.out.println(result);
ஒரு ஸ்கேனர் பொருளை உருவாக்கவும்
கன்சோலில் இருந்து ஒரு வரியைப் படிக்கவும்

சரத்தின் முதல் நிகழ்வின் குறியீட்டைப் பெறவும் " //"
நாம் சரத்தின் முதல் நிகழ்வின் குறியீட்டைப் பெறுகிறோம் /, ஆனால் எழுத்துக்கள் ஏற்பட்ட பிறகு மட்டுமே பார்க்கிறோம் //.
எழுத்துக்களின் தொடக்கத்திலிருந்து இறுதி வரை //
சரத்தைப் பெறுகிறோம் . சரங்களையும் புதிய டொமைனையும் இணைக்கிறோம். /

மற்றும் முறைகள் அதே வழியில் செயல்படுகின்றன, சரத்தின் முடிவில் இருந்து ஆரம்பம் வரை தேடல் மட்டுமே செய்யப்படுகிறது lastIndexOf(String).lastIndexOf(String, index)


3
பணி
Java Syntax,  நிலை 10பாடம் 4
பூட்டப்பட்டது
Task No. 2 about integer type conversions
The second task in the "Integer Type Conversions" series doesn't seem much different from the previous one at first glance. This is by design. This series was specifically created to make you a "conversion veteran" and simultaneously introduce your brain to type conversion rules in Java. Arrange the cast operators correctly to get the required result: d = 3.765. The operators are in the conditions.

3. துணை சரங்களை உருவாக்குதல்

சரங்களை ஒப்பிடுவது மற்றும் சப்ஸ்ட்ரிங்க்களைக் கண்டுபிடிப்பதைத் தவிர, மிகவும் பிரபலமான மற்றொரு செயலும் உள்ளது: ஒரு சரத்திலிருந்து ஒரு சரத்தைப் பெறுதல். அது நிகழும்போது, ​​முந்தைய உதாரணம் உங்களுக்கு ஒரு substring()முறை அழைப்பைக் காட்டியது, அது ஒரு சரத்தின் ஒரு பகுதியை திரும்பப் பெறுகிறது.

தற்போதைய சரத்திலிருந்து துணைச்சரங்களை வழங்கும் 8 முறைகளின் பட்டியல் இங்கே:

முறைகள் விளக்கம்
String substring(int beginIndex, int endIndex)
குறியீட்டு வரம்பினால் குறிப்பிடப்பட்ட துணைச்சரத்தை வழங்குகிறது beginIndex..endIndex.
String repeat(int count)
தற்போதைய சரத்தை n முறை மீண்டும் மீண்டும் செய்கிறது
String replace(char oldChar, char newChar)
புதிய சரத்தை வழங்குகிறது: எழுத்தை oldCharஎழுத்துடன் மாற்றுகிறதுnewChar
String replaceFirst(String regex, String replacement)
தற்போதைய சரத்தில் வழக்கமான வெளிப்பாட்டால் குறிப்பிடப்பட்ட முதல் சப்ஸ்ட்ரிங்கை மாற்றுகிறது.
String replaceAll(String regex, String replacement)
வழக்கமான வெளிப்பாட்டுடன் பொருந்தக்கூடிய தற்போதைய சரத்தில் உள்ள அனைத்து துணைச்சரங்களையும் மாற்றுகிறது.
String toLowerCase()
சரத்தை சிறிய எழுத்தாக மாற்றுகிறது
String toUpperCase()
சரத்தை பெரிய எழுத்தாக மாற்றுகிறது
String trim()
ஒரு சரத்தின் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் உள்ள அனைத்து இடைவெளிகளையும் நீக்குகிறது

கிடைக்கக்கூடிய முறைகளின் சுருக்கம் இங்கே:

substring(int beginIndex, int endIndex)முறை

இந்த substringமுறை தற்போதைய சரத்தில் உள்ள எழுத்துக்களைக் கொண்ட புதிய சரத்தை வழங்குகிறது, குறியீட்டுடன் எழுத்துக்குறியில் தொடங்கி beginIndexஇல் முடிவடைகிறது endIndex. ஜாவாவில் உள்ள அனைத்து இடைவெளிகளையும் போலவே, குறியீட்டுடன் கூடிய எழுத்து endIndexஇடைவெளியில் சேர்க்கப்படவில்லை. எடுத்துக்காட்டுகள்:

குறியீடு விளைவாக
"Hellos".substring(0, 3);
"Hel"
"Hellos".substring(1, 4);
"ell"
"Hellos".substring(1, 6);
"ellos"
"Hellos".substring(1);
"ellos"

அளவுரு குறிப்பிடப்படவில்லை என்றால் endIndex(இது சாத்தியம்), பின்னர் தொடக்க அட்டவணையில் உள்ள எழுத்து முதல் சரத்தின் இறுதி வரை சப்ஸ்ட்ரிங் எடுக்கப்படும்.

repeat(int n)முறை

ரிப்பீட் முறையானது தற்போதைய சரம் nநேரங்களை மீண்டும் மீண்டும் செய்கிறது. உதாரணமாக:

குறியீடு விளைவாக
"Hello".repeat(3);
"HelloHelloHello"
"Hello".repeat(2);
"HelloHello"
"Hello".repeat(1);
"Hello"
"Hello".repeat(0);
""

replace(char oldChar, char newChar)முறை

இந்த replace()முறை ஒரு புதிய சரத்தை வழங்குகிறது, அதில் அனைத்து எழுத்துக்களும் oldCharஎழுத்துடன் மாற்றப்படும் newChar. இது சரத்தின் நீளத்தை மாற்றாது. உதாரணமாக:

குறியீடு விளைவாக
"Programming".replace('Z', 'z');
"Programming"
"Programming".replace('g', 'd');
"Prodrammind"
"Programming".replace('a', 'e');
"Progremming"
"Programming".replace('m', 'w');
"Prograwwing"

replaceFirst()மற்றும் replaceAll()முறைகள்

இந்த replaceAll()முறை ஒரு துணை சரத்தின் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் மற்றொன்றுடன் மாற்றுகிறது. முறையானது, replaceFirst()அனுப்பப்பட்ட சப்ஸ்ட்ரிங்கின் முதல் நிகழ்வை குறிப்பிட்ட சப்ஸ்ட்ரிங் மூலம் மாற்றுகிறது. மாற்றப்பட வேண்டிய சரம் வழக்கமான வெளிப்பாடு மூலம் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஜாவா மல்டித்ரெடிங் தேடலில் வழக்கமான வெளிப்பாடுகளை ஆராய்வோம் .

எடுத்துக்காட்டுகள்:

குறியீடு விளைவாக
"Good news everyone!".replaceAll("e.", "EX");
"Good nEXs EXEXyonEX"
"Good news everyone!".replaceAll("o.", "-o-");
"G-o-d news every-o-e!"
"Good news everyone!".replaceFirst("e.", "EX");
"Good nEXs everyone!"
"Good news everyone!".replaceFirst("o.", "-o-");
"G-o-d news everyone!"

toLowerCase() and toUpperCase()முறைகள்

வகுப்பின் முறைகளை அழைப்பது பற்றி முதலில் அறிந்தபோது இந்த முறைகளை நாங்கள் அறிந்தோம் String.

trim()முறை

இந்த trim()முறை ஒரு சரத்திலிருந்து முன்னணி மற்றும் பின்தங்கிய இடைவெளிகளை நீக்குகிறது. சரத்திற்குள் இருக்கும் இடைவெளிகளைத் தொடாது (அதாவது ஆரம்பத்திலோ அல்லது முடிவிலோ அல்ல). எடுத்துக்காட்டுகள்:

குறியீடு விளைவாக
"   ".trim();
""
"Hello".trim();
"Hello"
" Hello\n how are you?\n  ".trim();
"Hello\n how are you?\n"
" Password\n  \n ".trim();
"Password\n  \n"

3
பணி
Java Syntax,  நிலை 10பாடம் 4
பூட்டப்பட்டது
Task No. 3 about integer type conversions
"Nothing organizes your thinking as much as performing integer type conversions in your head. Of course, a compiler will also suffice". And now, the third task in the "Integer Type Conversion" series. We have some variables converted to another type, but we don't have enough of them. We need to add one type cast operation to obtain the require answer.