API phản chiếu. Sự phản xạ. Mặt tối của Java

Reflection là một cơ chế để kiểm tra dữ liệu về một chương trình trong thời gian chạy. Sự phản chiếu cho phép bạn phân tích các trường, phương thức và hàm tạo của lớp. Gần như mọi công nghệ Java hiện đại đều sử dụng nó, vì vậy việc hiểu các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của nó là không thể thiếu. Để có phần giới thiệu chi tiết về Reflection API, hãy xem bài viết này .

Ví dụ về sự phản ánh

Bài học này sẽ giúp bạn hiểu không chỉ phản chiếu là gì mà còn giải thích tại sao bạn cần nó và khi nào bạn nên sử dụng nó trong mã Java của mình.

Video: Java | Gọi một phương thức sử dụng xử lý phương thức và phản ánh

Video này trình bày cách sử dụng tham chiếu thực thi để tạo cơ chế cấp thấp cho việc tìm kiếm, điều chỉnh và gọi các phương thức.