"Chào, Amigo!"

Câu hỏi phỏng vấn
1 Một đối tượng Tệp có thể tương ứng với một tệp chưa tồn tại không?
2 Làm cách nào để bạn chuyển đổi đối tượng Tệp thành Đường dẫn?
3 Tại sao chúng ta cần lớp Files?
4 Bạn biết những lớp học nén nào?
5 Làm thế nào để bạn thêm một thư mục vào một kho lưu trữ?
6 Tại sao chúng ta cần Thuộc tính?
7 Dữ liệu được lưu trữ trong tệp .properties như thế nào?
số 8 Tôi có thể thay đổi dữ liệu trong đối tượng Thuộc tính sau khi tải nó từ tệp không?
9 Tại sao chúng ta cần lớp FileReader?
10 Tại sao chúng ta cần lớp FileWriter?