3.1 câu lệnh if-else

Toán tử phổ biến nhất trong JavaScript, giống như trong Java, là if-else. Nó hoạt động chính xác như nhau. Ví dụ:

var x = 1;
if (x == 1) {
    console.log("one");
  }
else {
    console.log("unknown");
  }

if-elsecó thể được lồng vào nhau và khối elsecó thể bị thiếu. Mọi thứ đều giống như trong Java.

3.2 Vòng lặp for, while, for in

Vòng lặp for trong JavaScript hoạt động giống như trong Java. Và chẳng trách, cả hai đều sao chép hành vi của nó từ ngôn ngữ C++. Nói chung là không có sự khác biệt. JavaScript cũng có toán tử breakcontinue. Không có bất ngờ. Ví dụ:

var s = 0;
for (var i=0; i<10; i++)
  s += i;
console.log(s);

Ngoài ra còn có chu kỳ whiledo.while. Chúng hoạt động giống hệt như trong Java và C++.

Điều thú vị là: có một dạng tương tự của chu kỳ for each, được gọi là for in. Đây là những gì nó trông giống như:

var obj = {a: 1, b: 2, c: 3};
  for (var key in obj)
   console.log( obj[key] );

Khác với ngôn ngữ Java, ở đây biến keytuần tự lấy giá trị các khóa của đối tượng obj. Để lấy giá trị theo khóa, bạn cần viếtobj[key];

3.3 Ngoại lệ

JavaScript hỗ trợ làm việc với các ngoại lệ, nhưng vì không có kiểu gõ bình thường nên tất cả các ngoại lệ chỉ có một loại - Error.

Để làm việc với các ngoại lệ, có một toán tử try-catch-finallyhoạt động tương tự như toán tử từ Java.

Ví dụ:

  try {
   throw new Error("JavaScript support exceptions");
  }
  catch(e) {
    console.log(e);
  }