"Tôi có thể thấy rằng bạn đã nghỉ ngơi. Tuyệt vời! Dưới đây là một số nhiệm vụ để thực hành tạo hàm tạo:"