1. Tính biểu thức số nguyên

Vế phải của toán tử gán (dấu bằng) có thể là bất kỳ biểu thức nào — bất kỳ sự kết hợp nào của các số, biến và toán tử toán học ( +, -, *, /).

Bạn cũng có thể sử dụng dấu ngoặc đơn (). Trong Java, cũng như trong toán học, các biểu thức bên trong dấu ngoặc đơn được đánh giá trước, sau đó là những gì bên ngoài dấu ngoặc đơn.

Phép nhân và phép chia có mức độ ưu tiên ngang nhau và cao hơn phép cộng và phép trừ.

Ví dụ:

Tuyên bố Ghi chú
int a = (2 + 2) * 2;
Giá trị của biến sẽ là8
int b = (6 - 3) / (9 - 6);
Giá trị của biến sẽ là1
int c = (-2) * (-3);
Giá trị của biến sẽ là6
int d = 3 / 0;
Thực thi câu lệnh này sẽ tạo ra lỗi "chia cho số 0" và chương trình sẽ kết thúc.

Một biểu thức cũng có thể bao gồm các biến:

Tuyên bố Ghi chú
int a = 1;
int b = 2;
int c = a * b + 2;
Giá trị của biến a  sẽ là 1
Giá trị của biến b  sẽ là 2
Giá trị của biến c  sẽ là4

Hơn nữa, cùng một biến có thể ở cả bên trái và bên phải của toán tử gán :

Tuyên bố Ghi chú
int x = 5;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
Giá trị của biến x  sẽ là 5
Giá trị của biến x  sẽ là   Giá 6
trị của biến   sẽ là Giá trị của biến   sẽ là Giá trị của biến sẽ là Giá trị của biến   sẽ làx7
x8
x9
x10

Vấn đề ở đây là trong Java =ký hiệu không có nghĩa là bình đẳng . Thay vào đó, nó là một toán tử gán cho biến ở bên trái của dấu =hiệu giá trị được tính toán của biểu thức ở bên phải của =dấu hiệu.


2. Phép chia số nguyên

Trong Java, chia một số nguyên cho một số nguyên luôn cho kết quả là một số nguyên . Phần còn lại của hoạt động phân chia bị loại bỏ. Hoặc, bạn có thể nói rằng kết quả của phép chia luôn được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.

Ví dụ:

Tuyên bố Kết quả phép chia Ghi chú
int a = 5 / 2;
2.5 Giá trị của biến asẽ là2
int b = 20 / 3;
6.3333(3) Giá trị của biến bsẽ là6
int c = 6 / 5;
1.2 Giá trị của biến csẽ là1
int d = 1 / 2;
0.5 Giá trị của biến dsẽ là0


3. Phép chia số nguyên có dư

Ngoài phép cộng, trừ, nhân và chia số nguyên, Java còn có toán tử modulo . Đó là ký hiệu phần trăm ( %). Toán tử này trả về số dư nguyên của phép chia một số nguyên cho một số nguyên (không phải phần phân số).

Ví dụ:

Tuyên bố Kết quả phép chia Ghi chú
int a = 5 % 2;
2với phần còn lại của1 Giá trị của biến asẽ là1
int b = 20 % 4;
5với phần còn lại của0 Giá trị của biến bsẽ là0
int c = 9 % 5;
1với phần còn lại của4 Giá trị của biến csẽ là4
int d = 1 % 2;
0với phần còn lại của1 Giá trị của biến dsẽ là1

Đây là một toán tử rất hữu ích. Nó được sử dụng rất nhiều. Ví dụ: để biết một số là chẵn hay lẻ , chỉ cần chia số đó cho 2và so sánh phần còn lại với số không. Nếu số dư bằng 0, thì số đó là số chẵn; nếu nó bằng một, thì số đó là số lẻ.

Đây là những gì kiểm tra này trông giống như:

(a % 2) == 0

trong đó, bạn đoán nó, a % 2là phần còn lại của phép chia cho 2(tức là 0hoặc 1), và ==được sử dụng để so sánh với số không.4. Tăng giảm

Trong lập trình, tăng hoặc giảm một biến là những thao tác rất phổ biến. Có các lệnh đặc biệt cho những hành động này trong Java:

Toán tử gia tăng (tăng thêm một) có dạng như sau:

a++;
Tăng

Câu lệnh này hoàn toàn giống với Nó tăng biến lên một.a = a + 1;a

Toán tử giảm (giảm một) có dạng như sau:

a--;
giảm

Câu lệnh này hoàn toàn giống với Nó giảm biến đi một.a = a - 1;a

ví dụ

Tuyên bố Ghi chú
int x = 5;
x++;
x++;
x++;
x++;
x++;
Giá trị của biến x  sẽ là 5
Giá trị của biến x  sẽ là   Giá 6
trị của biến   sẽ là Giá trị của biến   sẽ là Giá trị của biến sẽ là Giá trị của biến   sẽ làx7
x8
x9
x10
int x = 5;
x--;
x--;
x--;
x--;
x--;
x--;
Giá trị của biến x  sẽ là 5
Giá trị của biến x  sẽ là   Giá 4
trị của biến   sẽ là Giá trị của biến sẽ   là Giá trị của biến sẽ là Giá trị của biến   sẽ là Giá trị của biến   sẽ làx3
x2
x1
x0
x-1