Ở cấp độ này, bạn đã học được Java có những kiểu nguyên thủy nào và cách chúng được mở rộng và thu hẹp. Chúng tôi đã nói về các đối tượng và các lớp học. Hơn nữa, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu điều gì tạo nên Java Java—các nguyên tắc của lập trình hướng đối tượng. Hãy kiên nhẫn lâu hơn một chút: trước khi bạn chuyển sang cấp độ tiếp theo, chúng tôi khuyên bạn nên học qua bài học này.

Nguyên tắc của OOP

Bạn đã biết mọi thứ được tổ chức như thế nào trong Java: bạn khai báo các lớp và tạo các đối tượng dựa trên các lớp, các lớp có các phương thức, v.v. Nhưng tại sao mọi thứ lại như thế này mà không phải như vậy? Tại sao ngôn ngữ được cấu trúc sao cho các chương trình bao gồm các lớp và đối tượng chứ không phải thứ gì khác? Vì sao khái niệm “đối tượng” được phát minh và đặt lên hàng đầu? Có phải tất cả các ngôn ngữ được thiết kế theo cách này? Nếu không, nó mang lại lợi thế gì cho Java? Có rất nhiều câu hỏi. Bài học này sẽ giúp bạn giải quyết chúng. Bạn sẽ đi sâu vào các nguyên tắc của OOP: kế thừa, trừu tượng hóa, đóng gói và đa hình.


Đoạn trích bài giảng với người cố vấn trong khóa học của Đại học Codegym. Đăng ký cho khóa học đầy đủ.