Globalo Esperanto: Programo funkcias, sed sistemo ne akceptas mian solvon. Kial ? Local English: Program works, but system does not accept it. Why ?