Output: Smith Start game Jones Start game Gates Start game Gates Gather resources Smith Gather resources Gates Grow economy Gates Kill enemies Gates:won! Jones:lost! Smith:lost!