image-ru-01-05

"हाय. माझे नाव आहे लागा बिलाबो. मी परग्रहवासी आहे आणि या अवकाशयानावरचा डॉक्टर आहे. मला आशा वाटते की आपली चांगली मैत्री होईल."

"मलासुद्धा"

"माझ्या ग्रहावर, आम्ही मागास जावा भाषेऐवजी प्रगत पास्कल प्रोग्रॅमिंग भाषा वापरतो. जावा आणि पास्कलचा कोड शेजारी-शेजारी ठेवून केलेली ही तुलना बघ:"

जावा पास्कल
public class MyFirstClass
{
  public static void main(String[] args)
  {
   int a, b, c;
   String s1, s2;
   System.out.println("Enter two numbers");
   a = new Scanner(System.in).nextInt();
   b = new Scanner(System.in).nextInt();
   c = a + b;
   System.out.println("The sum is " + c);
  }
}
Program MyFirstProgram;
Var
  a, b, c: Integer;
  s1, s2: String;
Begin
  WriteLn("Enter two numbers");
  ReadLn(a);
  ReadLn(b);
  c := a + b;
  WriteLn("The sum is ", c);
End.

"हा एकच प्रोग्रॅम दोन वेगवेगळ्या भाषांमध्ये लिहिला आहे. तू पाहू शकतोस, त्याप्रमाणे यात पास्कलमध्ये कमी ओळी आहेत, यावरून उघड दिसते आहे की पास्कल जावापेक्षा श्रेष्ठ आहे."

"जर तू आधी कधीतरी पास्कल पाहिले असशील तर या उदाहरणामुळे तुला जावा अधिक चांगल्याप्रकारे समजायला मदत होईल, असे मला वाटले."

"नाही पाहिले मी कधी. तरीसुद्धा, दोन प्रोग्रॅमिंग भाषांची तुलना करणे रंजक आहे."

"ठीक आहे. मग मी पुढे सुरू ठेवतो."

"पास्कलमध्ये, आपण प्रोग्रॅम बॉडी, प्रोसिजर्स किंवा फंक्शन्समध्ये कोड लिहितो. जावामध्ये, ही प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे: प्रोग्रॅम बॉडी, प्रोसिजर्स किंवा फंक्शन्स या सर्वांच्याऐवजी मेथड्स नावाची फंक्शन्स वापरली जातात."

जावा पास्कल
मेन मेथड
public static void main(String[] args)
{
  System.out.println("Ho-ho-ho!");
}
प्रोग्रॅम बॉडी
Begin
  WriteLn("Ho-ho-ho!");
End.
फंक्शन/मेथड
double sqr(double a)
{
  return a * a;
}
फंक्शन
Function Sqr(a: Real): Real
Begin
  Sqr := a * a;
End;
व्हॉईड रिटर्न टाईप असलेले फंक्शन
void doubleWrite(String s)
{
  System.out.println(s);
  System.out.println(s);
}
प्रोसिजर
Procedure DoubleWrite(s: String);
Begin
  WriteLn(s);
  WriteLn(s);
End;

"पास्कलच्या स्तंभात, मला 'प्रोग्रॅम बॉडी', 'फंक्शन', आणि 'प्रोसिजर' असे शब्द दिसतात, पण जावामध्ये त्यांना मेथड्स म्हटले जाते. हे जरा विचित्र आहे."

"हो, आम्हाला परग्रहवासियांना हे फारच विचित्र वाटले. पण मानवांना सगळे एकत्र करायला आवडते."

"जावामध्ये, सगळा कोड एका मेथडचा भाग असतो, त्यामुळे आपल्याला मेथड डीक्लेअर करण्यासाठी पास्कलसारखा फंक्शन हा शब्द वापरायलासुद्धा लागत नाही."

"हे फारच सोपे आहे. जर कोडची ओळ प्रकार + नाव, अशी दिसली तर ते मेथड किंवा व्हेरीएबलचे डीक्लेरेशन असते. जर नावापुढे कंस असेल तर ते नवीन मेथडचे डिक्लेरेशन असते. जर कंस नसतील तर, ते व्हेरीएबलचे डीक्लेरेशन असते."

"जावामधले व्हेरीएबल्स आणि मेथड्सचे डिक्लेरेशन अगदी सारखे असते. तुझे तूच बघू शकतोस:"

कोड वर्णन
String name;
name नावाचा स्ट्रिंग प्रकारचा व्हेरीएबल.
String getName()
{
}
String रिटर्न करणारी getName नावाची मेथड.

"पण एवढेच नाही. जावामध्ये, मेथड्स नुसत्याच असू शकत नाहीत. त्या क्लासमध्ये असाव्या लागतात. अशाप्रकारे, जेव्हा मानवांना जावामध्ये एक लहानसा प्रोग्रॅम लिहायचा असतो तेव्हा, त्यांना आधी क्लास तयार करावा लागतो,त्यात एक मेन मेथड डीक्लेअर करावी लागते, आणि मगच ते आपला कोड त्या मेथडमध्ये लिहू शकतात.. हे पृथ्वीवासी किती विचित्र आहेत!"

"धीरज आज सकाळी आला होता आणि त्याने मला तुला ह्या टास्क्स द्यायला सांगितले. तुला त्या आवडतील अशी मला आशा आहे."