"வணக்கம், அமிகோ!"

நேர்காணல் கேள்விகள்
1 முட்டுக்கட்டை என்றால் என்ன?
2 முட்டுக்கட்டையைத் தடுப்பதற்கான என்ன உத்திகள் உங்களுக்குத் தெரியும்?
3 காத்திருப்பு-அறிவிப்பு முறைகளைப் பயன்படுத்தும் போது முட்டுக்கட்டை ஏற்படுமா?
4 அடிக்கடி என்ன பயன்படுத்தப்படுகிறது: அனைவருக்கும் அறிவிப்பா அல்லது அறிவிப்பா?
5 காத்திருப்பு முறை என்றால் அல்லது போது அறிக்கைகளுடன் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறதா?
6 அனைவருக்கும் அறிவிப்பதற்கான அழைப்புக்குப் பிறகு என்ன நடக்கும்?
7 ஒரு பொருள் மாறாமல் இருப்பதன் மூலம் என்ன பெறுகிறது?
8 நூல்-பாதுகாப்பாக இருப்பது என்றால் என்ன?
9 "நடக்கும்-முன்" உறவு என்றால் என்ன?
10 ஜேஎம்எம் என்றால் என்ன?
11 ஒத்திசைக்கப்பட்ட தொகுதிக்கு வெளியே காத்திருப்பு என அழைத்தால் என்ன விதிவிலக்கு அளிக்கப்படும்?