"வணக்கம் தோழா! "மீண்டும் நான்தான்-- டியாகோ. என்னை நினைவிருக்கிறதா? ஒரு ரோபோ உண்மையில் என்ன தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதை நான்தான் கற்பிக்கப் போகிறேன்!"

"இந்தத் தேவையில்லாதவற்றை அதிகம் கவனிக்காமல் இருப்பது, நல்லது. பயிற்சியை மாற்றீடு செய்கின்ற ஏதாவது உள்ளதா? ஒரு மேசையில் அமர்ந்து கொண்டு நீந்தக் கற்றுக்கொள்ள முடியாது, இல்லையா? ஹா-ஹா! பயிற்சிதான் நமக்கு எல்லாமே. நாமெல்லாம் ரோபோக்கள்!"

"இதோ உங்கள் புதிய பணி."