image-ru-01-05

"வணக்கம். என் பெயர் லாகா பிலாபோ. நான் ஒரு வேற்றுகிரகவாசி, இந்தக் கலத்தின் மருத்துவர். நாம் நல்ல நண்பர்களாக இருப்போம் என்று நம்புகிறேன்."

"நானும்."

"எனது சொந்த கிரகத்தில், பின்தங்கிய Java மொழிக்கு பதிலாக மேம்பட்ட Pascal நிரலாக்க மொழியைப் பயன்படுத்துகிறோம். Java மற்றும் Pascal குறிமுறையின் இந்தப் பக்கவாட்டு ஒப்பீட்டைப் பாருங்கள்:"

Java Pascal
public class MyFirstClass
{
  public static void main(String[] args)
  {
   int a, b, c;
   String s1, s2;
   System.out.println("Enter two numbers");
   a = new Scanner(System.in).nextInt();
   b = new Scanner(System.in).nextInt();
   c = a + b;
   System.out.println("The sum is " + c);
  }
}
Program MyFirstProgram;
Var
  a, b, c: Integer;
  s1, s2: String;
Begin
  WriteLn("Enter two numbers");
  ReadLn(a);
  ReadLn(b);
  c := a + b;
  WriteLn("The sum is ", c);
End.

"இது இரண்டு வெவ்வேறு மொழிகளில் எழுதப்பட்ட ஒரே நிரல். நீங்கள் பார்ப்பதைப் போல், இது Pascal குறைவான வரிகளைக் கொண்டுள்ளது, இது Java வை விட Pascal உயர்ந்தது என்பதற்கான சான்று."

"இதற்கு முன்பு நீங்கள் Pascal நிரலைப் பார்த்ததில்லை என்றால், இந்த உதாரணம் Java-வை நன்கு புரிந்துகொள்ள உதவும் என்று நினைத்தேன்."

"இல்லை, நான் பார்த்ததில்லை. ஆனாலும், இந்த இரண்டு நிரலாக்க மொழிகளை ஒப்பிடுவது சுவாரஸ்யமாக உள்ளது."

"அப்படியென்றால் சரி. நான் தொடருகிறேன்."

"Pascal இல், நிரலின் உடல், செயல்முறைகள் அல்லது செயல்பாடுகளில் குறிமுறையை வைக்கிறோம். Java-வில், இந்தச் செயல்முறை எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது: நிரல் உடல், செயல்முறைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் வழிமுறைகள் எனப்படும் செயற்கூறுகளால் (functions) மாற்றீடு செய்யப்படுகின்றன."

Java Pascal
Main வழிமுறை
public static void main(String[] args)
{
  System.out.println("Ho-ho-ho!");
}
நிரல் உடல்
Begin
  WriteLn("Ho-ho-ho!");
End.
செயற்கூறு/வழிமுறை
double sqr(double a)
{
  return a * a;
}
செயற்கூறு
Function Sqr(a: Real): Real
Begin
  Sqr := a * a;
End;
void திரும்பு வகை கொண்ட செயற்கூறு
void doubleWrite(String s)
{
  System.out.println(s);
  System.out.println(s);
}
செயல்முறை
Procedure DoubleWrite(s: String);
Begin
  WriteLn(s);
  WriteLn(s);
End;

"Pascal நெடுவரிசையில், 'நிரல் உடல்', 'செயற்கூறு' மற்றும் 'செயல்முறை' என்ற சொற்களை நான் காண்கிறேன். ஆனால் Java-வில் அவை அனைத்தும் வழிமுறைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அது கொஞ்சம் வித்தியாசமானது."

"ஆம், வேற்று கிரகவாசிகளான நாம் அதை மிகவும் வித்தியாசமாகக் காண்கிறோம். ஆனால் மனிதர்கள் எல்லாவற்றையும் ஒன்றிணைக்க விரும்புகிறார்கள்."

"Java-வில், எல்லா குறிமுறைகளும் ஒரு வழிமுறையின் பகுதியாகும், எனவே ஒரு வழிமுறையை அறிவிக்க Pascal இல் செய்வதுபோல Function என்ற வார்த்தையைய எழுத தேவையில்லை."

"இது எல்லாமே மிகவும் எளிது. குறிமுறையின் ஒரு வரி Type + Name போலத் தோன்றினால், அது ஒரு வழிமுறை அல்லது மாறியின் அறிவிப்பு ஆகும். ஒரு பெயரைத் தொடர்ந்து அடைப்புக்குறிகள் வந்தால், அது ஒரு புதிய வழிமுறையின் அறிவிப்பாகும். எந்த அடைப்புக்குறிப்புகளும் இல்லை என்றால், அது ஒரு மாறியின் அறிவிப்பு."

"Java-வில் மாறிகள் மற்றும் வழிமுறைகளின் அறிவிப்புகள் ஒரே மாதிரி இருக்கும். நீங்களே பாருங்கள்:"

குறிமுறை: விளக்கம்
String name;
String ஆக இருக்கும் name எனப்படும் மாறி.
String getName()
{
}
String ஐத் திருப்பும் getName எனப்படும்.

"ஆனால், அது மட்டுமல்ல. Java-வில், வழிமுறைகள் தனியாக இருக்காது. அவைக் கட்டாயம் கிளாஸிற்குள் இருக்க வேண்டும். ஆகவே, Java-வில் மனிதர்கள் ஒரு சிறிய நிரலை எழுத வேண்டியிருக்கும் போது, அவர்கள் முதலில் ஒரு கிளாஸை உருவாக்கி, அதில் ஒரு main வழிமுறையை அறிவித்த பின்னர்தான் தங்கள் குறிமுறையை வழிமுறையில் எழுதமுடியும். இந்த அனைத்துமே மிகவும் வித்தியாசமானவை!"

"டியாகோ இன்று முன்னதாக வந்து, இந்தப் பணிகளை உங்களுக்கு வழங்கும்படி என்னிடம் கேட்டுக்கொண்டார். நீங்கள் அவற்றை விரும்புவீர்கள் என்று நம்புகிறேன்."

1
பணி
Java தொடரியல்,  நிலை 1பாடம் 8
பூட்டப்பட்டது
பெரிய களையகற்றம்
இந்த நிரலை எழுதியவர் நிச்சயம் அவசரமாக எழுதியிருக்க வேண்டும். ஆனால், அது உண்மையல்ல: இந்த நிரல் கல்வி நோக்கங்களுக்காக எழுதப்பட்டது. அதற்காக ஆசிரியர் வேண்டுமென்றே மிதமிஞ்சிய மாறிகளை உருவாக்கி, அதேநேரத்தில் தேவையான மாறிகளை அறிவிக்கத் தவறிவிட்டிருக்கிறார். இதை நாம் சரிசெய்யப் போகிறோம்: தேவையற்ற மாறிகளை கருத்துரையாக்கி, விடுபட்ட மாறிகளை அறிவிக்கவும். பின்னர் இந்த நிரல் ஒட்டுமொத்த இணக்கத்தை அடையும்.
1
பணி
Java தொடரியல்,  நிலை 1பாடம் 8
பூட்டப்பட்டது
அப்படி உணரவில்லையா? எப்படியிருந்தாலும் செய்யுங்கள்.
சிறந்த நிரலாக்குநர்களுக்கு கூட சோம்பல் ஏற்படத்தான் செய்யும். நிரலாக்குநர்கள் மட்டுமல்ல. மற்றவர்களும் கூட தங்களுக்குத் தானே கற்பிப்பித்துக் கொண்டு தொழில் வல்லுநர்களாக மாறியுள்ளனர். எனவே, சோம்பேறியாக இருக்காதீர்கள் என்கிறோம். அதற்குப் பதிலாக, இந்த முழக்கத்தைத் திரையில் காண்பியுங்கள்: "If you feel like it, do the task. If you don't feel like it, do it anyway". இதை உண்மையில் நினைவில் கொள்ள, அதை 16 தடவைகள் காட்சிபடுத்திடுங்கள்.
5
பணி
Java தொடரியல்,  நிலை 1பாடம் 8
பூட்டப்பட்டது
ஓர் எண்ணின் வர்க்கம்
ஓர் எண்ணின் வர்க்கத்தைப் பெற பல வழிகள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, சிலர் எண்ணை எழுதி, அதைச் சுற்றி ஒரு சதுரத்தை வரைவர். படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் இவ்வாறு செய்யலாம். மற்ற அனைவரும் பெருக்கிடுவர், வர்க்க அட்டவணையை நினைவில் கொண்டு... அல்லது ஒரு நிரலைப் பயன்படுத்தி. நிரலானது 5 இன் சதுரத்தைக் காட்ட வேண்டும்.
5
பணி
Java தொடரியல்,  நிலை 1பாடம் 8
பூட்டப்பட்டது
2 + 2 போன்று எளிமையானது
Java பயன்பாட்டில், அனைத்து செயல்களும் செயற்கூறுகள் (functions) மூலம் செய்யப்படுகின்றன. அல்லது இன்னும் துல்லியமாகச் சொல்லவேண்டுமானால், வழிமுறைகள் மூலம் செயல்படுகின்றன. நமது நிரலை எழுதியுள்ள வழிகாட்டி நபர் ஏற்கனவே இரண்டு எண்களின் தொகையை கணக்கிடும் வழிமுறையை (அதாவது, முறையின் குறிமுறையை எழுதியுள்ளார்) ஏற்கனவே செயல்படுத்தியுள்ளார். நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் 2 மற்றும் 2 செயலுருபுகளைக் (arguments) கொண்ட வழிமுறையை அழைக்க வேண்டும். இதனை நீங்கள் main வழிமுறையில் செய்ய வேண்டும்.
1
பணி
Java தொடரியல்,  நிலை 1பாடம் 8
பூட்டப்பட்டது
ஆரோக்கியமான உணவைத் தேர்ந்தேடுங்கள்! பழத்தைத் தேர்ந்தேடுங்கள்!
பழத்தின் பெயர்களை மதிப்புகளாகக் கொண்டிருக்கும் மாறிகளைக் காட்டுங்கள். ஒவ்வொரு மாறியையும் ஒரு புதிய வரியில் காட்டுங்கள்.
1
பணி
Java தொடரியல்,  நிலை 1பாடம் 8
பூட்டப்பட்டது
பிடித்தமான கவிதை
இன்றைய நிரலாக்குநர்கள், அரிதாகவே தொழில்நுட்பம் மற்றும் கேட்ஜெட்களில் வெறித்தனமாக உள்ள முழு அளவிலான பொறியாளர்களாக உள்ளனர். அவர்களில் சிலர் கவிதை மீதும் ஆர்வம் கொண்டிருக்கின்றனர். நீங்களும் ஒரு கவிதை-காதலராக இருந்தால், பின்வரும் பணியைச் செய்வது உங்களுக்கு எளிதாக இருக்கும்: உங்களுக்குப் பிடித்த கவிதையிலிருந்து நான்கு வரிகளைக் (அல்லது அதற்கு மேல்) காண்பிக்கவும்.