"வணக்கம், மீண்டும் நானே வந்துள்ளேன். நான் இன்று உங்களுக்கு மூன்று பாடங்கள் தரப்போகிறேன். இது இரண்டாவது! சரியாகக் கவனியுங்கள். திரையில் உரையைக் காண்பிப்பது பற்றி நான் கூறப் போகிறேன். இது உண்மையில் மிகவும் எளிது:"

Java குறிமுறை திரையில் என்ன காண்பிக்கப்படும்
System.out.println("Diego");
System.out.println(3);
System.out.println("Rain" + "In" + "Spain");
Diego
3
RainInSpain
System.out.println(1 + 3);
System.out.println("1" + "3");
System.out.println(1 + "3");
System.out.println("1" + 3);
System.out.println("1" + (1 + 3));
4
13
13
13
14
System.out.println("Amigo is the best!");
System.out.println("Amigo" + "is the best!");
System.out.println("Amigo" + " " + "is the best!");
Amigo is the best!
Amigois the best!
Amigo is the best!
System.out.println(3 * 3 + 4 * 4);
System.out.println(1 * 2 + 3 * 4);
25
14
System.out.print("Diego");
System.out.print("Diego");
System.out.print("Diego");
DiegoDiegoDiego
System.out.print("Diego ");
System.out.println("is the best!");
System.out.print("Amigo ");
System.out.println("is the best!");
Diego is the best!
Amigo is the best!

"print() மற்றும் println() பற்றி இன்னொரு முறை உங்களால் கூற முடியுமா?"

" print(), செயல்பாடு திரையில் உரையைக் காண்பிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. திரையில் ஒரு வரியைக் காட்ட இடம் இல்லாதபோது, உரையை அடுத்த வரியில் காட்டத் தொடங்கும். நீங்கள் தற்போதைய வரியில் உரையைக் காண்பிப்பதை நிறுத்த println() செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம். அடுத்த உரை அடுத்த வரியில் தோன்றும்."

"சரி. எண்கள் மற்றும் சரங்களைச் சேர்க்கும் அந்த தந்திரம் என்ன?"

"நீங்கள் இரண்டு எண்களைச் சேர்த்தால், இதன் விளைவாக கிடைப்பதும் ஓர் எண்ணாகவே இருக்கும்: 2+2 என்பது 4 க்குச் சமம். நீங்கள் ஒரு எண்ணையும் சரத்தையும் சேர்த்தால், எண்ணானது ஒரு சரமாக மாற்றப்படும். பிறகு இரண்டு சரங்களும் வெறுமனே ஒன்றாக இணைக்கப்படும்."

"ஓ! எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்த்ததில் இதைத்தான் நான் நினைத்தேன். ஆனால் யாருக்குத் தெரியும். இந்த சுவாரஸ்யமான பாடத்திற்கு நன்றி, எல்லி."

"மகிழ்ச்சி. இறுதியாக, டியாகோ அளித்த சில பணிகள் இங்கே உள்ளன. அவர் உங்கள் முன்னேற்றத்தைப் பார்க்கச் சொல்லி என்னிடம் கூறினார்."