"ஹாய், அமிகோ, இது மீண்டும் நான் தான், எல்லி. அதை மீண்டும் மீண்டும் சொல்வதற்கு மன்னிக்கவும், ஆனால் 31 ஆம் நூற்றாண்டில் பூமியில் இது வழக்கமாக உள்ளது. குறிப்பு மாறிகள் மற்றும் செயல்பாடுகளுக்கு குறிப்பு மாறிகளை அனுப்புவது பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை நான் உங்களுக்கு வழங்க விரும்புகிறேன் ( முறைகள்)."

"நான் தயார்."

"நல்லது, அப்படியானால் கேளுங்கள். குறிப்பு மாறிகள் என்பது பழமையான மாறுபாடுகள் அல்ல. அத்தகைய மாறிகள் ஒரு பொருள் குறிப்பை மட்டுமே (ஒரு பொருளின் குறிப்பு) கொண்டிருக்கும்."

"முதன்மை மாறிகள் மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றன, அதே சமயம் குறிப்பு மாறிகள் பொருள்கள் அல்லது பூஜ்யத்திற்கான குறிப்புகளை சேமிக்கின்றன. நான் சொல்வது சரிதானா?"

"நிச்சயமாக."

"என்ன குறிப்பு?"

"ஒரு பொருளுக்கும் ஒரு பொருளுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு என்பது ஒரு நபருக்கும் அவரது தொலைபேசி எண்ணுக்கும் இடையிலான உறவைப் போன்றது. தொலைபேசி எண் அந்த நபர் அல்ல, ஆனால் அந்த நபரை அழைக்கவும், சில தகவல்களைக் கேட்கவும், அவரை நிர்வகிக்கவும், அல்லது ஆர்டர்களை வழங்கவும். பொருள்களுடன் பணிபுரியவும் ஒரு குறிப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. அனைத்து பொருட்களும் குறிப்புகளைப் பயன்படுத்தி ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு கொள்கின்றன."

"ஒருவருக்கொருவர் போனில் பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் போல?"

"சரியாக. ஒரு பழமையான மாறி ஒதுக்கப்படும் போது, ​​மதிப்பு நகலெடுக்கப்படும். ஒரு குறிப்பு ஒதுக்கப்பட்டால், பொருளின் முகவரி (தொலைபேசி எண்) மட்டுமே நகலெடுக்கப்படும். பொருளே நகலெடுக்கப்படவில்லை. "

"சரி. விளங்கிவிட்டது."

"ஒரு குறிப்பு உங்களுக்கு மேலும் ஒரு நன்மையைத் தருகிறது: நீங்கள் எந்த முறையிலும் ஒரு பொருள் குறிப்பை அனுப்பலாம், மேலும் அந்த முறையானது பொருளின் முறைகளை அழைப்பதன் மூலமும் பொருளின் உள்ளே தரவை அணுகுவதன் மூலமும் பொருளை மாற்ற (மாற்ற) குறிப்பைப் பயன்படுத்த முடியும்."

எடுத்துக்காட்டு 1
m மற்றும் n மதிப்புகள் இங்கு மாறாது.
public class References
{
 public static void main (String[] args)
 {
  int m = 5;
  int n = 6;

  System.out.println("M=" + m + " N=" + n);
  swap(m, n);
  System.out.println("M=" + m + " N=" + n);
 }

 private static void swap(int a, int b)
 {
  int c = a;
  a = b;
  b = c;
 }
}
மற்றும் இங்கே ஏன்.
இந்த குறியீடு இடதுபுறத்தில் உள்ள குறியீட்டைப் போன்றது
public class References
{
 public static void main (String[] args)
 {
  int m = 5;
  int n = 6;

  System.out.println("M=" + m + " N=" + n);
  int a = m, b = n;

  int c = a;
  a = b;
  b = c;

  System.out.println("M=" + m + " N=" + n);
 }
}

"முறையே 5 (m) மற்றும் 6 (n) மதிப்புகள் மட்டுமே மாறிகளுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்றனமற்றும்பி;மற்றும்பிm மற்றும் n பற்றி எதுவும் தெரியாது (எந்த விதத்திலும் செல்வாக்கு செலுத்த வேண்டாம்).

"உண்மையைச் சொல்வதென்றால், எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை என்பதை இப்போது உணர்கிறேன். இன்னும் சில உதாரணங்களைச் சொல்ல முடியுமா?"

"ஒரு பொருள் குறிப்புடன், நாம் பின்வருவனவற்றைச் செய்திருக்கலாம்:"

எடுத்துக்காட்டு 2
இந்த குறியீட்டில் பொருள்களின் தரவு மாறுகிறது
public class Primitives
{
 public static void main(String[] args)
 {
  Student jen = new Student();
  jen.name = "Jen";
  jen.age = 21;

  Student beth = new Student();
  beth.name = "Beth";
  beth.age = 15;

  System.out.println("Jen is " + jen.age);
  System.out.println("Beth is " + beth.age);

  ageSwap(jen, beth);

  System.out.println("Jen is " + jen.age);
  System.out.println("Beth is " + beth.age);
 }

 private static void ageSwap(Student a,
                  Student b)
 {
  int c = a.age;
  a.age = b.age;
  b.age = c;
 }

 static class Student
 {
  String name;
  int age;
 }
}
மற்றும் இங்கே ஏன்.
இந்த குறியீடு இடதுபுறத்தில் உள்ள குறியீட்டைப் போன்றது
public class Primitives
{
 public static void main(String[] args)
 {
  Student jen = new Student();
  jen.name = "Jen";
  jen.age = 21;

  Student beth = new Student();
  beth.name = "Beth";
  beth.age = 15;

  System.out.println("Jen is " + jen.age);
  System.out.println("Beth is " + beth.age);

  Student a = jen, b = beth;

  int c = a.age;
  a.age = b.age;
  b.age = c;

  System.out.println("Jen is " + jen.age);
  System.out.println("Beth is " + beth.age);
 }

 static class Student
 {
  String name;
  int age;
 }
}

"ஜென் மற்றும் பெத் பற்றிய குறிப்புகள் முறையே, a மற்றும் b மாறிகளுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்றன; a மற்றும் b ஜென் மற்றும் பெத் பொருள்களுக்குள் உள்ள மதிப்புகளை மாற்றுகிறது."

"மற்றும் மற்ற வகுப்புகளுக்குள்ளேயே வகுப்புகளை நீங்கள் அறிவிக்கலாம், சரியா? அருமை!"

"ஆனால் இன்னும் எல்லாவற்றையும் நான் நன்றாக புரிந்து கொள்ளவில்லை."

"எல்லாம் உரிய நேரத்தில்."