முழு வகுப்பின் பெயர் - 1

"வணக்கம், அமிகோ. முழு வகுப்புப் பெயர்களைப் பற்றி நான் உங்களுக்குச் சொல்ல விரும்புகிறேன்."

"உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், வகுப்புகள் தொகுப்புகளில் சேமிக்கப்படுகின்றன. எனவே, ஒரு வகுப்பின் முழுப் பெயர் அனைத்து தொகுப்புகளின் பெயர்களையும், காலங்களால் பிரிக்கப்பட்ட மற்றும் வகுப்பின் பெயரையும் கொண்டுள்ளது. இங்கே சில எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன :"

வகுப்பின் பெயர் தொகுப்பு பெயர் முழு பெயர்
String
java.lang java.lang. லேசான கயிறு
FileInputStream
java.io java.io. FileInputStream
ArrayList
java.util java.util. வரிசைப்பட்டியல்
IOException
java.io java.io. IOException ;

"உங்கள் குறியீட்டில் ஒரு வகுப்பைப் பயன்படுத்த, அதன் முழுப் பெயரை நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும். நீங்கள் அதன் குறுகிய பெயரையும் பயன்படுத்தலாம், அதாவது வகுப்பின் பெயரை மட்டும் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் நீங்கள் 'வகுப்பை இறக்குமதி' செய்ய வேண்டும். இதன் பொருள் நீங்கள் அறிவிக்கும் முன் உங்கள் class, நீங்கள் இறக்குமதி செய்ய விரும்பும் வகுப்பின் பெயரைத் தொடர்ந்து இறக்குமதி என்ற வார்த்தையைக் குறிப்பிடுகிறீர்கள் . java.lang தொகுப்புகளிலிருந்து வகுப்புகள் இயல்பாகவே இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன, எனவே அவற்றை நீங்கள் இறக்குமதி செய்ய வேண்டியதில்லை. இங்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டு:"

முழு வகுப்பின் பெயர்:
package com.codegym.lesson2;

public class FileCopy2
{
  public static void main(String[] args) throws java.io.IOException
  {
    java.io.FileInputStream fileInputStream =
            new java.io.FileInputStream("c:\\data.txt");
    java.io.FileOutputStream fileOutputStream =
            new java.io.FileOutputStream("c:\\result.txt");

    while (fileInputStream.available() > 0)
    {
      int data = fileInputStream.read();
      fileOutputStream.write(data);
    }

    fileInputStream.close();
    fileOutputStream.close();
  }
}

"குறுகிய பெயர்களைப் பயன்படுத்தும் உதாரணம் இதோ:"

குறுகிய வகுப்பின் பெயர்:
package com.codegym.lesson2;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

public class FileCopy
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
    FileInputStream fileInputStream =
            new FileInputStream("c:\\data.txt");
    FileOutputStream fileOutputStream =
            new FileOutputStream("c:\\result.txt");

    while (fileInputStream.available() > 0)
    {
      int data = fileInputStream.read();
      fileOutputStream.write(data);
    }

    fileInputStream.close();
    fileOutputStream.close();
  }
}

"அறிந்துகொண்டேன்."

"நன்று."