1. ஆடுகளத்தின் செல்களுடன் வேலை செய்தல்

ஆடுகளத்தை நாம் கலங்களாகப் பிரிப்பது நல்லது. ஆனால் செல்களை வைத்து நாம் என்ன செய்ய முடியும்?

ஆடுகளத்தின் ஒவ்வொரு கலத்திற்கும், நாம் அமைக்கலாம்:

 • செல் நிறம் (கலத்தின் பின்னணி நிறம்);
 • உரை (இது உரை அல்லது எண்ணாக இருக்கலாம்);
 • உரை நிறம்;
 • செல் அளவின் சதவீதமாக உரை அளவு.

ஆடுகளத்தின் கலங்களுடன் பணிபுரியும் முறைகளைக் கருத்தில் கொள்வோம்:

void setCellColor(int x, int y, Color color)(x, y)க்கு சமமான ஆயத்தொலைவுகளுடன் கலத்தின் நிறத்தை அமைக்கிறது color.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

setCellColor(0, 0, Color.RED);
setCellColor(3, 6, Color.BLACK);
setCellColor(6, 8, Color.NONE);

Color getCellColor(int x, int y)ஆயத்தொலைவுகளுடன் கலத்தின் நிறத்தை வழங்குகிறது (x, y).

உதாரணமாக:

Color myColor = getCellColor(2, 0);

void setCellValue(int x, int y, String value)String valueஆயத்தொலைவுகளுடன் கலத்திற்கு உரையை ஒதுக்குகிறது (x, y).

எடுத்துக்காட்டுகள்:

setCellValue(3, 3, "text");
setCellValue(0, 8, "W");
setCellValue(4, 1, "2222");
setCellValue(6, 6, "");

String getCellValue(int x, int y)கலத்தில் உள்ள உரையை ஆயத்தொலைவுகளுடன் வழங்குகிறது (x, y).

எடுத்துக்காட்டுகள்:

String s = getCellValue(3, 3);
System.out.println(getCellValue(4, 1));

void setCellTextSize(int x, int y, int size)கலத்தில் உள்ள உரையின் அளவை ஆயத்தொலைவுகளுடன் அமைக்கிறது (x, y), sizeஉரை உயரம் செல் உயரத்தின் சதவீதமாக இருக்கும்.

உதாரணமாக:

setCellTextSize(2, 0, 70); // 70% of the cell height

int getCellTextSize(int x, int y)கலத்தில் உள்ள உள்ளடக்கத்தின் அளவை ஆயத்தொலைவுகளுடன் வழங்குகிறது (x, y).

உதாரணமாக:

int size = getCellTextSize(2 , 0);

void setCellNumber(int x, int y, int value)int valueஆயத்தொலைவுகளுடன் கலத்திற்கு எண்ணை ஒதுக்குகிறது (x, y).

எடுத்துக்காட்டுகள்:

setCellNumber(3, 3, 40);
setCellNumber(0, 8, -8);
setCellNumber(4, 1, 2222);
setCellNumber(6, 6, 0);

int getCellNumber(int x, int y)கலத்தில் உள்ள எண்ணை ஆயத்தொலைவுகளுடன் வழங்குகிறது (x, y). கலத்தில் எண் இல்லை என்றால், அது 0 ஐ வழங்குகிறது.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

int i = getCellNumber(3, 3);
System.out.println(getCellNumber(4, 1));

void setCellTextColor(int x, int y, Color color)கலத்தின் உள்ளடக்கத்தின் (உரை) நிறத்தை ஆயத்தொலைவுகளுடன் அமைக்கிறது (x, y).

எடுத்துக்காட்டுகள்:

setCellTextColor(2, 1, Color.GREEN);
setCellTextColor(0, 1, Color.NONE);

Color getCellTextColor(int x, int y)கலத்தின் உள்ளடக்கத்தின் (உரை) நிறத்தை ஆயத்தொலைவுகளுடன் வழங்குகிறது (x, y).

உதாரணமாக:

Color textColor = getCellTextColor(1, 3);

setCellValueEx()உங்கள் வசதிக்காக, வெவ்வேறு அளவுருக்கள் கொண்ட பல முறைகள் உள்ளன :

void setCellValueEx(int x, int y, Color cellColor, String value)கலத்தின் பின்னணி நிறம் மற்றும் உரையை முறையே மற்றும் (x, y)க்கு சமமான ஆயத்தொகுப்புகளுடன் அமைக்கிறது .cellColorvalue

உதாரணமாக:

setCellValueEx(0, 2, Color.BLUE, "56");

void setCellValueEx(int x, int y, Color cellColor, String value, Color textColor)கலத்தின் பின்னணி நிறம், உரை மற்றும் உரை வண்ணத்தை முறையே , , மற்றும் (x, y)க்கு சமமான ஆயங்களுடன் அமைக்கிறது .cellColorvaluetextColor

உதாரணமாக:

setCellValueEx(0, 2, Color.BLACK, "56", Color.GREEN);

void setCellValueEx(int x, int y, Color cellColor, String value, Color textColor, int textSize);கலத்தின் பின்னணி நிறம், உரை, உரை நிறம் மற்றும் உரை அளவு ஆகியவற்றை முறையே , , , மற்றும் (x, y)க்கு சமமான ஆயங்களுடன் அமைக்கிறது.cellColorvaluetextColortextSize

உதாரணமாக:

setCellValueEx(0, 2, Color.BLACK, "56", Color.GREEN, 70);


2. நிறத்துடன் வேலை செய்தல்

CodeGym கேம் இன்ஜின் Color148 வண்ணங்களுக்கான தனித்துவமான மதிப்புகளைக் கொண்ட ஒரு சிறப்பு வகையைக் கொண்டுள்ளது. NONEஇது வண்ணம் இல்லாததைக் குறிக்கும் ஒரு சிறப்பு மதிப்பையும் கொண்டுள்ளது .

வண்ணத்துடன் வேலை செய்வதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

Color myColor = Color.WHITE; // The color white is assigned to the myColor variable.
Color redColor = Color.RED; // The color red is assigned to the redColor variable.
Color blueColor = Color.BLUE; // The color blue is assigned to the blueColor variable.

கட்டளையைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் கலத்தை சிவப்பு நிறமாக மாற்றலாம்:

setCellColor(0, 2, Color.RED);

ஒரு கலமானது ஒரு குறிப்பிட்ட நிறமா என்பதை நீங்கள் பின்வரும் கட்டளையுடன் சரிபார்க்கலாம்:

if (getCellColor(0,2) == Color.GREEN)
{
}

சில நேரங்களில் நீங்கள் சாத்தியமான ஒவ்வொரு வண்ணத்தின் வரிசையையும் பெற வேண்டியிருக்கும். இதைச் செய்ய, values()முறையைப் பயன்படுத்தவும்.

உதாரணமாக:

// An array containing every available color is assigned to the colors variable.
Color[] colors = Color.values();

வண்ணத் தட்டுகளில் வண்ணக் குறியீட்டைப் பெறுவது மிகவும் எளிதானது - முறையைப் பயன்படுத்தவும் ordinal():

Color color = Color.RED;
int redIndex = color.ordinal(); // Index of the color red

int blueIndex = Color.BLUE.ordinal(); // Index of the color blue

அதன் குறியீட்டின் மூலம் நீங்கள் எளிதாக நிறத்தைப் பெறலாம்:

// The color whose index is 10 in the Color enum is assigned to the color variable.
Color color = Color.values()[10];


3. உரையாடல் பெட்டிகள்

ஆட்டத்தின் முடிவில், வீரர் வென்றாரா அல்லது தோற்றாரா என்பதை நாம் அவருக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும். இதற்கும் பிற சந்தர்ப்பங்களுக்கும், CodeGym கேம் இன்ஜின் சிறப்பு void showMessageDialog(Color cellColor, String message, Color textColor, int textSize)முறையைக் கொண்டுள்ளது, இது செய்தியுடன் கூடிய உரையாடல் பெட்டியைக் காட்டுகிறது message.
இந்த முறையின் அளவுருக்கள்:

 • cellColorஉரையாடல் பெட்டியின் பின்னணி நிறம்
 • messageஎன்பது செய்தியின் வாசகம்
 • textColorசெய்தியின் உரையின் நிறம்
 • textSizeசெய்தியின் உரை அளவு

பயனர் ஸ்பேஸ் பாரை அழுத்தினாலோ அல்லது மவுஸைக் கொண்டு உரையாடல் பெட்டியைக் கிளிக் செய்தாலோ உரையாடல் பெட்டி தானாகவே மூடப்படும்.

இந்த முறையை அழைப்பதற்கான எடுத்துக்காட்டு:

// Display a dialog box with a message
showMessageDialog(Color.BLACK, "EPIC FAIL", Color.RED, 80);


4. பயன்பாட்டு முறைகள்

கேம்களை எழுதும் போது, ​​நீங்கள் அடிக்கடி சீரற்ற எண்களைப் பயன்படுத்துவீர்கள். சீரற்ற எண்களைப் பெறுவதை எளிதாக்க, நீங்கள் விளையாட்டு இயந்திரத்தின் பயன்பாட்டு முறைகளைப் பயன்படுத்தலாம்:

int getRandomNumber(int max)0ஒரு சீரற்ற எண்ணை உள்ளடக்கியது (max–1).

int getRandomNumber(int min, int max)minஒரு சீரற்ற எண்ணை உள்ளடக்கியது (max–1).


5. ஜேடிகே 11+

IntelliJ IDEA இலிருந்து உங்கள் நிரலை இயக்கும் போது, ​​கேம் வகுப்பைப் பெற்ற ஒரு வகுப்பு பின்வரும் பிழையை உருவாக்கலாம்:

Error: JavaFX runtime components are missing, and are required to run this application

இந்த வழக்கில், அத்தகைய ஒவ்வொரு வகுப்பிற்கும், நீங்கள் ஒரு முறை பின்வரும் படிகளைச் செய்ய வேண்டும்:
 1. ரன்EditConfiguration ஐ திறக்கவும்
 2. VM விருப்பங்களின் மதிப்புக்கு , பின்வருவனவற்றை உள்ளிடவும்:
  --module-path ./lib/javafx-sdk-16/lib --add-modules=javafx.controls,javafx.fxml,javafx.base

  கவனம்:

  IntelliJ IDEA இன் சமீபத்திய பதிப்புகளில், "VM விருப்பங்கள்" புலம் இயல்பாகக் காட்டப்படாது. அதைக் காட்ட, ALT+V அழுத்தவும்

 3. அழுத்தவும்: விண்ணப்பிக்கவும்சரி
 4. விளையாட்டை இயக்கவும்.