"สวัสดี Amigo ต่อไปนี้คืองานบางส่วนเกี่ยวกับการแปลงประเภทจำนวนเต็ม เพิ่มตัวดำเนินการ Cast หากจำเป็น:"