"வணக்கம், அமிகோ. முழு எண் வகை மாற்றத்தை உள்ளடக்கிய சில பணிகள் இங்கே உள்ளன. தேவைப்படும் இடங்களில் காஸ்ட் ஆபரேட்டர்களைச் சேர்க்கவும்:"