"Xin chào, Amigo. Đây là một số tác vụ liên quan đến chuyển đổi kiểu số nguyên. Thêm toán tử ép kiểu nếu cần:"