CodeGym /Blog Java /Ngẫu nhiên /Phương thức sàn Java()

Phương thức sàn Java()

Xuất bản trong nhóm

Chức năng sàn trong toán học là gì?

Một hàm sàn còn được gọi là hàm số nguyên lớn nhất trong toán học lấy một số thực “x” làm đầu vào. Nó trả về số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng số đầu vào x. Nó thường được ký hiệu là sàn(x) hoặc ⌊x⌋. Nó được sử dụng để chuyển đổi một số thực có phần phân số thành một số nguyên không có phần phân số. Để hiểu rõ hơn về nó, chúng ta hãy xem nhanh các ví dụ bên dưới.

floor(5) = 5
floor (1.3) = 1
floor (7.9) = 7

Phương thức Math.floor() trong Java là gì?

Java cung cấp một hàm sàn toán học tương đương. Đây là cách bạn có thể hiểu nó.
Phương thức Math.floor() trong Java trả về giá trị “ kép ” bằng số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng đối số.
Nếu số đã cho đã là số nguyên thì nó trả về số nguyên. Nếu các đối số bằng 0, vô cùng hoặc NaN, nó sẽ trả về cùng một đối số.

tiêu đề phương pháp


public static double floor(double x)
Phương thức lấy một giá trị kép ( double x ) làm tham số có tầng phải được xác định. Nó không yêu cầu nhập bất kỳ gói bên ngoài nào.

Loại trả về math.floor

Phương thức này trả về một giá trị gấp đôi ( double floor ) nhỏ hơn hoặc bằng tham số đã cho.

Ví dụ


public class Driver1 {

	public static void main(String[] args) {


		double x = 50; // floor for whole number (Integer value)
 		double floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);

		x = 21.7; // floor for positive decimal
		floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);

		x = -21.7; // floor for negative decimal
		floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);
	
		x = 0; // floor for zero (Integer value)
		floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);
		
		
		// Boundary Cases 
		x = +3.3/0;  // Case I - floor for +Infinity
		floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);
		
		x = -3.3/0; // Case II - floor for -infinity
		floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);
		
		x = -0.0/0; // Case III - floor for NaN
		floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);
	
	}

}

đầu ra

tầng⌊50.0⌋ = 50.0 tầng⌊21.7⌋ = 21.0 tầng⌊-21.7⌋ = -22.0 tầng⌊0.0⌋ = 0.0 tầng⌊Vô cực⌋ = Vô cực tầng⌊-Infinity⌋ = -Infinity tầng⌊NaN⌋ = NaN

Giải trình

Trong đoạn mã trên, chúng tôi đã sử dụng các giá trị đầu vào khác nhau cho hàm sàn để xác định đầu ra của nó. Chúng tôi đã sử dụng cả số thực dương và số âm làm giá trị đầu vào. Chúng tôi cũng đã chuyển vô cực dương và âm cùng với giá trị Nan và 0 để kiểm tra kết quả của hàm sàn.

Phần kết luận

Vì vậy, đó là cách triển khai cơ bản của phương thức Math.floor(x) trong Java. Đừng quên thực hành khi bạn học. Vui lòng đăng bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có. Chúc bạn học tập vui vẻ!
Bình luận
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION