java.io

Ở cấp độ này, chúng tôi đã khám phá các luồng đầu vào và đầu ra và làm quen với các phương pháp của chúng. Nếu bạn cảm thấy rằng I/O trong Java vẫn chưa phải là một chủ đề ổn định đối với bạn, hãy tiếp tục cuộc trò chuyện và xem xét một vài ví dụ về việc sử dụng nó. Không có gì phức tạp: hãy đọc bài viết này có tựa đề " Nhập/xuất trong Java. Các lớp FileInputStream, FileOutputStream và BufferedInputStream ".

java.nio

Bắt đầu từ Java 7, những người tạo ra ngôn ngữ này đã quyết định thay đổi cách chúng ta làm việc với các tệp và thư mục. Hãy xem bài viết này: " Tệp Java, Đường dẫn ".