धावण्यायोग्य समस्या

रन करण्यायोग्य इंटरफेस आणि त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या थ्रेड वर्गाशी तुम्ही आधीच परिचित आहात . हा इंटरफेस कसा दिसतो ते आठवूया:

public interface Runnable {
	public abstract void run();
}

लक्षात ठेवा की रन पद्धतीचा रिटर्न प्रकार शून्य आहे . पण जर आम्हाला आमच्या धाग्याच्या कामाचा काही परिणाम संख्या, स्ट्रिंग किंवा इतर वस्तूच्या स्वरूपात परत करण्याची आवश्यकता असेल तर? मग आपण एक उपाय शोधला पाहिजे. यासारखेच काहीसे:

public class Fibonacci implements Runnable {	private final int index;

	private int result;	public Fibonacci(int index) {

  		this.index = index;

	}	@Override

	public void run() {

  		int first = 0;

  		int second = 1;

  		if (index == 1) {

    			result = first;

  		} else if (index == 2) {

    			result = second;

  		} else {

    			for (int i = 0; i < index - 2; i++) {

      				int temp = second;

      				second += first;

      				first = temp;

    			}      			result = second;

  		}

	}	public static void printByIndex(int index) throws InterruptedException {

  		Fibonacci fibonacci = new Fibonacci(index);

  		Thread thread = new Thread(fibonacci);

  		thread.start();

  		thread.join();

  		System.out.println("Fibonacci number " + index + ": " + fibonacci.result);

	}

}

चला खालील मुख्य पद्धत चालवू:

public static void main(String[] args) throws Exception {
  		Fibonacci.printByIndex(10);
}

कन्सोल प्रदर्शित करेल:

फिबोनाची क्रमांक 10: 34

या कोडमध्ये अनेक कमतरता आहेत. उदाहरणार्थ, जॉइन मेथडला कॉल केल्यामुळे , प्रिंटबायइंडेक्स पद्धत अंमलात असताना मुख्य थ्रेड ब्लॉक होईल .

कॉल करण्यायोग्य इंटरफेस

आता जावा आपल्याला बॉक्सच्या बाहेर पुरवणारा इंटरफेस पाहू, जो Runnable ला पर्याय म्हणून वापरला जाऊ शकतो . हा कॉल करण्यायोग्य इंटरफेस आहे:

public interface Callable<V> {

	V call() throws Exception;

}

जसे तुम्ही बघू शकता, Runnable प्रमाणे , त्याची फक्त एक पद्धत आहे. ही पद्धत रन मेथड प्रमाणेच काम करते — यात समांतर थ्रेडमध्ये कार्यान्वित केलेला कोड आहे. फरकांसाठी, परतीच्या मूल्यावर एक नजर टाका. आता इंटरफेस लागू करताना तुम्ही निर्दिष्ट केलेला कोणताही प्रकार असू शकतो:

public class CurrentDate implements Callable<Long> {

	@Override

	public Long call() {

  		return new Date().getTime();

	}

}

दुसरे उदाहरण:

Callable<String> task = () -> {

	Thread.sleep(100);

	return "Done";

};

येथे आणखी काही उपयुक्त आहे — कॉल पद्धत अपवाद टाकू शकते . याचा अर्थ असा की, रन पद्धतीच्या विपरीत , कॉल पद्धतीमध्ये आम्हाला पद्धतीमध्ये आढळणारे चेक केलेले अपवाद हाताळावे लागत नाहीत:

public class Sleep implements Runnable {

	@Override

	public void run() {

  	  try {

    	    Thread.sleep(1000);

  	  } catch (InterruptedException ignored) {

  	  }

	}

}
public class Sleep implements Callable {

	@Override

	public Object call() throws InterruptedException {

  	  Thread.sleep(1000);

  	  return null;

	}

}

भविष्यातील इंटरफेस

Callable सह जवळून काम करणारा दुसरा इंटरफेस म्हणजे Future . भविष्य असिंक्रोनस (समांतर) गणनेचे परिणाम दर्शवते ( कॉल पद्धतीद्वारे परत केलेले मूल्य). हे तुम्हाला गणना पूर्ण झाली आहे की नाही हे तपासू देते, गणना पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा करू देते, गणनेचा निकाल मिळवू देते आणि बरेच काही.

भविष्यातील इंटरफेसच्या पद्धती

 • boolean isDone() — हे कार्य (गणना) केले असल्यास ही पद्धत सत्यात परत येते. सामान्यपणे संपलेली, अपवादाने संपलेली किंवा रद्द केलेली कार्ये पूर्ण झाली मानली जातात.

 • V get() — आवश्यक असल्यास, ही पद्धत ज्या थ्रेडला कॉल करते त्याला ब्लॉक करते आणि गणना पूर्ण झाल्यावर निकाल देते.

 • व्ही गेट(लाँग टाइमआउट, टाइमयुनिट युनिट) — मागील पद्धतीप्रमाणे, ही पद्धत परिणामाची वाट पाहणाऱ्या थ्रेडला ब्लॉक करते, परंतु केवळ मेथड पॅरामीटर्सद्वारे निर्दिष्ट केलेल्या वेळेसाठी.

 • boolean cancel(boolean mayInterruptIfRunning) — ही पद्धत कार्याची अंमलबजावणी थांबवण्याचा प्रयत्न करते. जर कार्य अद्याप चालू झाले नसेल तर ते कधीही चालणार नाही. जर कार्य प्रगतीपथावर असेल, तर mayInterruptIfRunning पॅरामीटर कार्य अंमलात आणणाऱ्या थ्रेडमध्ये व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल की नाही हे निर्धारित करते. रद्द पद्धत कॉल केल्यानंतर , isDone पद्धत नेहमी सत्य परत येईल .

 • boolean isCancelled() — कार्य सामान्यपणे पूर्ण होण्यापूर्वी रद्द केल्यास ही पद्धत सत्यात परत येते. जर रद्द पद्धत पूर्वी कॉल केली गेली असेल आणि ती सत्य परत आली असेल तर पद्धत नेहमी सत्य असेल .

कॉल करण्यायोग्य आणि भविष्य वापरून कोडचे उदाहरण

import java.util.HashMap;

import java.util.Map;

import java.util.concurrent.*;public class Fibonacci implements Callable<Integer> {	private final int index;	public Fibonacci(int index) {

  		this.index = index;

	}	@Override

	public Integer call() {

  		int first = 0;

  		int second = 1;

  		if (index == 1) {

    			return first;

  		} else if (index == 2) {

    			return second;

  		} else {

    		for (int i = 0; i < index - 2; i++) {

      			int temp = second;

      			second += first;

      			first = temp;

    		}    			return second;

  		}

	}	public static Future<Integer> calculateAsync(int index) throws Exception {

  		Fibonacci fibonacci = new Fibonacci(index);  		// The future object will represent the result of running the fibonacci task.

  		FutureTask<Integer> future = new FutureTask<>(fibonacci);  		// Because the FutureTask class implements both the Future interface and the Runnable interface,

	 	// you can pass instances of it to the Thread constructor

  		Thread thread = new Thread(future);

  		thread.start();  		return future;

	}

}

चला खालील मुख्य पद्धत चालवू:

public static void main(String[] args) throws Exception {
  		Map<Integer, Future<Integer>> tasks = new HashMap<>();
  		for (int i = 10; i < 20; i++) {
    			tasks.put(i, Fibonacci.calculateAsync(i));
  		}

  		for (Map.Entry<Integer, Future<Integer>> entry : tasks.entrySet()) {
    			Future<Integer> task = entry.getValue();
    			int index = entry.getKey();
    			int result;
    			// Check whether the task is done
    			if (task.isDone()) {
      				// Get the result of the calculations
      				result = task.get();
    			} else {
      				try {
        				// Wait another 100 milliseconds for the result of the calculations
        				result = task.get(100, TimeUnit.MILLISECONDS);
      				} catch (TimeoutException e) {
        				// Interrupt the task
        				task.cancel(true);
        				System.out.println("Fibonacci number " + index + " could not be calculated in the allotted time.");
        				return;
      				}
    			}
    			System.out.println("Fibonacci number " + index + ": " + result);
  		}
}

कन्सोल प्रदर्शित करेल:

फिबोनाची क्रमांक 16: 610
फिबोनाची क्रमांक 17: 987
फिबोनाची क्रमांक 18: 1597
फिबोनाची क्रमांक 19: 2584
फिबोनाची क्रमांक 10: 34
फिबोनाची क्रमांक 11: 55
फिबोनाची क्रमांक 12
: 89
फिबोनाची क्रमांक: 341
फिबोनाची क्रमांक 341 १५:३७७