1. Logik Boolean

Di Jawa, anda tidak boleh menulis ungkapan 18 < age <65. Itu adalah sintaks yang salah dan program tidak akan dikompilasi.

Tetapi anda boleh menulisnya seperti ini:

(18 < age) AND (age < 65)

Sudah tentu, bukannya perkataan AND, akan ada pengendali logik . Kami akan membincangkannya dengan lebih terperinci sekarang.

Terdapat tiga operator logik dalam Java: AND(&&), OR(||) dan NOT(!).

Berita baiknya ialah anda boleh menggunakan kurungan untuk membina ungkapan logik bagi sebarang kerumitan.

Berita buruknya ialah pembangun Java memutuskan untuk menggunakan notasi daripada bahasa C dan bukannya perkataan and, ordan not.

Lihat skrin:

Operator logik Jangkaan Realiti
AND (∧) and &&
OR (∨) or ||
NOT (¬) not !

Berikut ialah beberapa contoh menggunakan operator logik dalam Java:

Ungkapan Tafsiran Penjelasan
(0 < a) && (a < 100)
(0 < a) and (a < 100)
(0 < a) И (a < 100)
(!a) && (!b)
(not a) and (not b)
(NOT a) AND (NOT b)
!(!a || !b)
not((not a) or (not b))
NOT((NOT a) OR (NOT b))

2. Contoh penggunaan operator perbandingan dan pembolehubah boolean

Di mana sahaja anda boleh menulis ungkapan logik, anda boleh menulis pembolehubah logik.

Contoh:

Kod Penjelasan
int age = 35;
if (age >= 18 && age <= 65)
   System.out.println("You can work");
Jika nilai umur antara 18dan 65, maka frasa "Anda boleh bekerja" dipaparkan.
int age = 35;
boolean isYoung = (age < 18);
if (!isYoung && age <= 65)
   System.out.println("You can work");
Kami mencipta isYoungpembolehubah dan mengalihkan bahagian pertama ungkapan ke dalamnya. Kami hanya menggantikan age >= 18dengan age < 18.
int age = 35;
boolean isYoung = (age < 18);
boolean isOld = (age > 65);
if (!isYoung && !isOld)
   System.out.println("You can work");
Kami mencipta pembolehubah isOld dan mengalihkan bahagian kedua ungkapan ke dalamnya. Selain itu, kami menggantikan age <= 65dengan age > 65.

Ketiga-tiga contoh ini adalah setara. Hanya dalam contoh kedua kami mengalihkan sebahagian daripada ungkapan daripada ifpernyataan ke dalam pembolehubah boolean yang berasingan ( isYoung). Dalam contoh ketiga, kami mengalihkan bahagian kedua ungkapan ke dalam pembolehubah kedua ( isOld).


3. Aritmetik logik

Mari kita lihat secara ringkas operasi logik.

Operator ANDialah &&, juga dikenali sebagai kata hubung .

Ungkapan Hasilnya
true && true
true
true && false
false
false && true
false
false && false
false

Dalam erti kata lain, hasil ungkapan truehanya jika kedua-dua nilai yang membentuk ungkapan itu ialah true. Jika tidak, ia sentiasa false.

Operator ORialah ||, juga dikenali sebagai disjunction .

Ungkapan Hasilnya
true || true
true
true || false
true
false || true
true
false || false
false

Dalam erti kata lain, hasil ungkapan sentiasa truejika sekurang-kurangnya satu istilah dalam ungkapan itu ialah true. Jika kedua-duanya false, maka hasilnya adalah false.

Operator NOTialah !, juga dikenali sebagai songsang logik .

Ungkapan Hasilnya
!true
false
!false
true

Operator bertukar truekepada falsedan sebaliknya.

Ungkapan berguna:

Ungkapan Hasilnya
m && !m
false
m || !m
true
!(a && b)
!a || !b
!(a || b)
!a && !b