நீங்கள் நிறைய குழுக்களைச் சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்