கூகிள் கற்றுக்கொள்வது.  (குறிப்பிட்ட குறியீட்டு முறைகளுக்கு ஐடியாவை எவ்வாறு அமைப்பது: Ctrl+Alt+L) - 1

"வணக்கம், அமிகோ!"

"கூகுள் செய்வது எப்படி என்பது பற்றிய எங்கள் பாடங்களைத் தொடர்வோம்."

"இதோ சில பயிற்சிகள்:"

இணைய தேடல் பயிற்சிகள்:
1 ஒரு மாறியின் பெயரை மாற்ற IntelliJ IDEA ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?
2 சில குறியீட்டை மற்ற குறியீட்டுடன் மாற்ற IntelliJ IDEA ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?
3 IntelliJ IDEA ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது, இதனால் கர்சர் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட மாறி குறியீட்டில் எல்லா இடங்களிலும் முன்னிலைப்படுத்தப்படும்?
4 ஒரு முறையை மறுபெயரிட IntelliJ IDEA ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?
5 ஒரு வகுப்பை மறுபெயரிட IntelliJ IDEA ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?
6 ட்ரை-கேட்ச்சில் சில குறியீட்டை மடிக்க IntelliJ IDEA ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?
7 கன்ஸ்ட்ரக்டரை விரைவாக உருவாக்க IntelliJ IDEA ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?
8 பெறுபவர்கள் மற்றும் செட்டர்களை உருவாக்க IntelliJ IDEA ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது ?
9 ஒரு வகுப்பில் விடுபட்ட முறைகளை செயல்படுத்த IntelliJ IDEA ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?
10 பெற்றோர் வகுப்பின் முறைகளை மீறுவதற்கு IntelliJ IDEA ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?