CodeGym /Java Blog /यादृच्छिक /जावामधील डिझाइन पॅटर्न [भाग २]
John Squirrels
पातळी 41
San Francisco

जावामधील डिझाइन पॅटर्न [भाग २]

यादृच्छिक या ग्रुपमध्ये प्रकाशित केले
सर्वांना नमस्कार. माझ्या मागील लेखात , मी प्रत्येक पॅटर्नचे थोडक्यात वर्णन केले आहे. या लेखात, मी नमुने कसे वापरायचे ते तपशीलवार दाखवण्याचा प्रयत्न करेन.
जावामधील डिझाइन पॅटर्न [भाग २] - १

सर्जनशील

सिंगलटन

वर्णन: वर्गाची निर्मिती एकाच प्रसंगासाठी प्रतिबंधित करते आणि त्या एकाच प्रसंगात प्रवेश प्रदान करते. वर्गाचा कन्स्ट्रक्टर खाजगी आहे. पद्धत getInstance()वर्गाचे फक्त एक उदाहरण तयार करते. अंमलबजावणी:
class Singleton {
  private static Singleton instance = null;
  private Singleton() {}
  public static Singleton getInstance() {
    if (instance == null) {
      instance = new Singleton();
		}
    return instance;
  }
  public void setUp() {
    System.out.println("setUp");
  }
}

public class SingletonTest { // Test
  public static void main(String[] args){
    Singleton singelton = Singleton.getInstance();
    singelton.setUp();
  }
}

कारखाना

वर्णन: जेव्हा आपल्याकडे एकाधिक उपवर्गांसह सुपरक्लास असतो आणि आपल्याला इनपुटवर आधारित उपवर्ग परत करणे आवश्यक असते तेव्हा वापरले जाते. वर्गाला माहित नाही की त्याने कोणत्या प्रकारची वस्तू तयार करावी. इनपुटच्या आधारे ऑब्जेक्ट्स तयार केले जातात. अंमलबजावणी:
class Factory {
  public OS getCurrentOS(String inputOS) {
    OS os = null;
    if (inputOS.equals("windows")) {
      os = new windowsOS();
    } else if (inputOS.equals("linux")) {
      os = new linuxOS();
    } else if (inputOS.equals("mac")) {
      os = new macOS();
    }
    return os;
  }
}
interface OS {
  void getOS();
}
class windowsOS implements OS {
  public void getOS () {
    System.out.println("uses Windows");
  }
}
class linuxOS implements OS {
  public void getOS () {
    System.out.println("uses Linux");
  }
}
class macOS implements OS {
  public void getOS () {
    System.out.println("uses macOS");
  }
}

public class FactoryTest { // Test
  public static void main(String[] args){
     String osName = "linux";
    Factory factory = new Factory();
    OS os = factory.getCurrentOS(osName);
    os.getOS();
  }
}

अमूर्त कारखाना

वर्णन: तुम्हाला संभाव्य कारखान्यांच्या कुटुंबातून विशिष्ट फॅक्टरी अंमलबजावणी निवडू देते. संबंधित वस्तूंचे एक कुटुंब तयार करते. विस्तृत करणे सोपे. अंमलबजावणी:
interface Lada {
  long getLadaPrice();
}
interface Ferrari {
  long getFerrariPrice();
}
interface Porshe {
  long getPorshePrice();
}
interface InteAbsFactory {
  Lada getLada();
  Ferrari getFerrari();
  Porshe getPorshe();
}
class UaLadaImpl implements Lada { // First
  public long getLadaPrice() {
    return 1000;
  }
}
class UaFerrariImpl implements Ferrari {
  public long getFerrariPrice() {
    return 3000;
  }
}
class UaPorsheImpl implements Porshe {
  public long getPorshePrice() {
    return 2000;
  }
}
class UaCarPriceAbsFactory implements InteAbsFactory {
  public Lada getLada() {
    return new UaLadaImpl();
  }
  public Ferrari getFerrari() {
    return new UaFerrariImpl();
  }
  public Porshe getPorshe() {
    return new UaPorsheImpl();
  }
} // First
class RuLadaImpl implements Lada { // Second
  public long getLadaPrice() {
    return 10000;
  }
}
class RuFerrariImpl implements Ferrari {
  public long getFerrariPrice() {
    return 30000;
  }
}
class RuPorsheImpl implements Porshe {
  public long getPorshePrice() {
    return 20000;
  }
}
class RuCarPriceAbsFactory implements InteAbsFactory {
  public Lada getLada() {
    return new RuLadaImpl();
  }
  public Ferrari getFerrari() {
    return new RuFerrariImpl();
  }
  public Porshe getPorshe() {
    return new RuPorsheImpl();
  }
} // Second

public class AbstractFactoryTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    String country = "UA";
    InteAbsFactory ifactory = null;
    if(country.equals("UA")) {
      ifactory = new UaCarPriceAbsFactory();
    } else if(country.equals("RU")) {
      ifactory = new RuCarPriceAbsFactory();
    }

    Lada lada = ifactory.getLada();
    System.out.println(lada.getLadaPrice());
  }
}

बिल्डर

वर्णन: साध्या वस्तू वापरून जटिल वस्तू तयार करण्यासाठी वापरला जातो. ते हळूहळू लहान, साध्या वस्तूपासून एक मोठी वस्तू तयार करते. तुम्हाला अंतिम उत्पादनाचे अंतर्गत प्रतिनिधित्व बदलण्याची अनुमती देते. अंमलबजावणी:
class Car {
  public void buildBase() {
    print("Building the base");
  }
  public void buildWheels() {
    print("Installing wheels");
  }
  public void buildEngine(Engine engine) {
    print("Installing engine: " + engine.getEngineType());
  }
  private void print(String msg){
    System.out.println(msg);
  }
}
interface Engine {
  String getEngineType();
}
class EngineOne implements Engine {
  public String getEngineType() {
    return "First engine";
  }
}
class EngineTwo implements Engine {
  public String getEngineType() {
    return "Second engine";
  }
}
abstract class Builder {
  protected Car car;
  public abstract Car buildCar();
}
class OneBuilderImpl extends Builder {
  public OneBuilderImpl(){
    car = new Car();
  }
  public Car buildCar() {
    car.buildBase();
    car.buildWheels();
    Engine engine = new EngineOne();
    car.buildEngine(engine);
    return car;
  }
}
class TwoBuilderImpl extends Builder {
  public TwoBuilderImpl(){
    car = new Car();
  }
  public Car buildCar() {
    car.buildBase();
    car.buildWheels();
    Engine engine = new EngineOne();
    car.buildEngine(engine);
    car.buildWheels();
    engine = new EngineTwo();
    car.buildEngine(engine);
    return car;
  }
}
class Build {
  private Builder builder;
  public Build(int i){
    if(i == 1) {
      builder = new OneBuilderImpl();
    } else if(i == 2) {
      builder = new TwoBuilderImpl();
    }
  }
  public Car buildCar(){
    return builder.buildCar();
  }
}

public class BuilderTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    Build build = new Build(1);
    build.buildCar();
  }
}

प्रोटोटाइप

वर्णन: डुप्लिकेट ऑब्जेक्ट्स तयार करताना कार्यप्रदर्शन सुधारण्यास मदत करते; नवीन ऑब्जेक्ट तयार करण्याऐवजी ते विद्यमान ऑब्जेक्टचे क्लोन तयार करते आणि परत करते. विद्यमान ऑब्जेक्ट क्लोन करते. अंमलबजावणी:
interface Copyable {
  Copyable copy();
}
class ComplicatedObject implements Copyable {
  private Type type;
  public enum Type {
    ONE, TWO
  }
  public ComplicatedObject copy() {
    ComplicatedObject complicatedObject = new ComplicatedObject();
    return complicatedObject;
  }
  public void setType(Type type) {
    this.type = type;
  }
}

public class PrototypeTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    ComplicatedObject prototype = new ComplicatedObject();
    ComplicatedObject clone = prototype.copy();
    clone.setType(ComplicatedObject.Type.ONE);
  }
}

स्ट्रक्चरल

अडॅप्टर

वर्णन: आम्ही दोन विसंगत इंटरफेस एकत्र करण्यासाठी अडॅप्टर पॅटर्न वापरू शकतो. हे दोन विसंगत वस्तूंमधील कनवर्टर म्हणून कार्य करते. अंमलबजावणी:
class PBank {
	private int balance;
	public PBank() { balance = 100; }
	public void getBalance() {
		System.out.println("PBank balance = " + balance);
	}
}
class ABank {
	private int balance;
	public ABank() { balance = 200; }
	public void getBalance() {
		System.out.println("ABank balance = " + balance);
	}
}
class PBankAdapter extends PBank {
	private ABank abank;
	public PBankAdapter(ABank abank) {
		this.abank = abank;
	}
	public void getBalance() {
		abank.getBalance();
	}
}

public class AdapterTest { // Test
	public static void main(String[] args) {
		PBank pbank = new PBank();
		pbank.getBalance();
		PBankAdapter abank = new PBankAdapter(new ABank());
		abank.getBalance();
	}
}

संमिश्र

वर्णन: एका वर्गाचा वापर करून झाडाच्या संरचनेत अनेक वस्तूंचे गट करा. तुम्हाला एकाच ऑब्जेक्टद्वारे अनेक वर्गांसह कार्य करण्याची अनुमती देते. अंमलबजावणी:
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
interface Car {
  void draw(String color);
}
class SportsCar implements Car {
  public void draw(String color) {
    System.out.println("SportsCar color: " + color);
  }
}
class UnknownCar implements Car {
  public void draw(String color) {
    System.out.println("UnknownCar color: " + color);
  }
}
class Drawing implements Car {
  private List<Car> cars = new ArrayList<Car>();
  public void draw(String color) {
    for(Car car : cars) {
      car.draw(color);
    }
  }
  public void add(Car s){
    this.cars.add(s);
  }
  public void clear(){
		System.out.println();
    this.cars.clear();
  }
}

public class CompositeTest { // Test
  public static void main(String[] args) {
    Car sportsCar = new SportsCar();
    Car unknownCar = new UnknownCar();
    Drawing drawing = new Drawing();
    drawing.add(sportsCar);
    drawing.add(unknownCar);
    drawing.draw("green");
    drawing.clear();
    drawing.add(sportsCar);
    drawing.add(unknownCar);
    drawing.draw("white");
  }
}

प्रॉक्सी

वर्णन: ऑब्जेक्ट्सचे प्रतिनिधित्व करते जे इतर ऑब्जेक्ट्सचे मेथड कॉल्स इंटरसेप्ट करून नियंत्रित करू शकतात. तुम्ही मूळ ऑब्जेक्टचा मेथड कॉल इंटरसेप्ट करू शकता. अंमलबजावणी:
interface Image {
  void display();
}
class RealImage implements Image {
  pr