2.1 மாறிகள் மற்றும் வலி

மிகவும் சுவாரஸ்யமானவற்றுடன் தொடங்குவோம். ஜாவாஸ்கிரிப்ட்டில் மாறிகள் உள்ளன, ஆனால் அந்த மாறிகளுக்கு ஒரு வகை இல்லை. எந்த மாறிக்கும் முற்றிலும் எந்த மதிப்பையும் ஒதுக்கலாம். உங்களுக்கு வகைகள் தேவைப்படும் வரை தீங்கற்ற அல்லது எளிமையானதாகத் தெரிகிறது.

ஒரு மாறியை அறிவிக்க முக்கிய வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது var:

var name;
var name = value;

ஜாவாஸ்கிரிப்டில் மாறிகளுடன் வேலை செய்வதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள்:

var a = 10, b = 20;
var c = a*a + b*b;

var s = "Diagonal equals:";
console.log( s + Math.sqrt(c));

சிறந்த மற்றும் தெளிவான குறியீடு, இல்லையா? அழகான மற்றும் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய ஜாவாஸ்கிரிப்ட் குறியீட்டைப் பார்ப்பது உங்கள் வாழ்க்கையில் இதுவே கடைசி முறையாக இருக்கலாம். இந்த தருணத்தை நினைவில் கொள்ளுங்கள் :)

2.2 ஜாவாஸ்கிரிப்ட்டில் தட்டச்சு செய்தல்

மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ஜாவாஸ்கிரிப்ட் மொழியில் உள்ள மாறிகளுக்கு ஒரு வகை இல்லை. ஆனால் மாறிகளின் மதிப்புகள் வகைகளைக் கொண்டுள்ளன. ஜாவாஸ்கிரிப்டில் மிகவும் பொதுவான 5 வகைகள் இங்கே:

# வகை உதாரணமாக விளக்கம்
1 எண்
var pi = 3.14;
எந்த எண்ணையும் கொண்டுள்ளது
2 லேசான கயிறு
var s = "Hello!";
ஒரு சரம் உள்ளது
3 பூலியன்
var result = true;
உண்மை அல்லது பொய்யைக் கொண்டுள்ளது
4 வரிசை
var arr = [1, 2, 3, 4, 5];
உறுப்புகளின் வரிசையைக் கொண்டுள்ளது
5 தேதி
var current = new Date();
தேதி கொண்டுள்ளது
6 பொருள்
var o = {
   width: 100,
   height: 200
}
முக்கிய, மதிப்பு ஜோடிகளைக் கொண்ட ஒரு பொருளைக் கொண்டுள்ளது. ஜாவாவில் உள்ள ஹாஷ்மேப்பைப் போன்றது
7 செயல்பாடு
function sqr(var x) {
   return x*x;
}
செயல்பாடு

ஒரு பொருளின் வகையை தீர்மானிக்க முக்கிய வகை பயன்படுத்தப்படுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக:

var s = "134";
var x = (typeof s == "String") ? s*1 : s;

2.3 செயல்பாடுகள் மற்றும் வருமானம்

மற்றும் நிச்சயமாக ஜாவாஸ்கிரிப்ட் செயல்பாடுகளை கொண்டுள்ளது. வகுப்புகள் எதுவும் இல்லை, எனவே குறியீட்டில் எங்கும் செயல்பாடுகளை அறிவிக்க முடியும். மற்ற செயல்பாடுகளிலும் கூட. பொதுவான வடிவம்:

function name(a, b, c) {
  // function code
   return result;
}

செயல்பாட்டிற்கு வகை இல்லை. ஏன், மொழியிலேயே வகை பொருந்தக்கூடிய கட்டுப்பாடு இல்லை என்றால்? செயல்பாட்டு அளவுருக்களும் விடுபட்டிருக்கலாம். எனவே திரும்ப கட்டளை, ஒரு மதிப்பு கொடுக்கிறது.

ஒரு செயல்பாட்டை அழைக்கும் போது, ​​நீங்கள் எந்த வகையான அளவுருக்கள் வேண்டுமானாலும் அனுப்பலாம் . அதிகப்படியானவை நிராகரிக்கப்படும், காணாமல் போனவை சமமாக இருக்கும் null.

செயல்பாட்டு எடுத்துக்காட்டுகள்:

function getValue(name)
{
    return this[name];
}
function setValue(name, value)
{
    this[name] = value;
}

ஜாவாஸ்கிரிப்டில் 2.4 அணிவரிசைகள்

ஜாவாஸ்கிரிப்ட்டில் உள்ள வரிசைகள் ஜாவாவில் உள்ள வரிசைகளுக்கு மிகவும் ஒத்தவை. எடுத்துக்காட்டுகள்:

var array = [1, 2, 3, 4, 5];
array[3] = array[2];
console.log (array[0]);

அவை எந்த வகையிலும் மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம், மற்ற வரிசைகள் கூட:

var array = [1, "Hello", 3.14, [4, 5] ];
array[3] = array[2];
console.log (array[0]);

கூடுதலாக, வரிசைகளும் சேகரிப்புகளைப் போலவே செயல்படுகின்றன - நீங்கள் அவற்றில் கூறுகளை மாறும் வகையில் சேர்க்கலாம்:

var array = [];
array.push(100);
array.push(101);
array.push(102);

array[1] = array[2];
console.log (array[0]);

2.5 ஜாவாஸ்கிரிப்டில் உள்ள பொருள்கள்

ஜாவாஸ்கிரிப்டில் உள்ள பொருள்கள் ஜாவாவில் உள்ள ஹாஷ்மேப்பைப் போலவே இருக்கும்: அவை முக்கிய மதிப்பு ஜோடிகளைக் கொண்டுள்ளன. உதாரணமாக:

var obj = {
 name: "Bill Gates",
 age: 67,
 company: "Microsoft"
};

console.log (obj.age);

பொருள் புலங்களை இரண்டு வெவ்வேறு வழிகளில் அணுகலாம்:

var x = obj.age;
var x = obj["age"];

ஹாஷ்மேப்பைப் போலவே, புலங்களை உருவாக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம். உதாரணமாக:

var obj = {};
obj.name = "Bill Gates";
obj.age = 67;
obj.company = "Microsoft";

delete obj.age;  //remove field