"வரிசைகள் மூலம் நீங்கள் செய்யக்கூடிய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களின் சில எடுத்துக்காட்டுகள் இங்கே:"

எடுத்துக்காட்டு 1.
1 முதல் 10 வரையிலான எண்களுடன் 10-உறுப்பு வரிசையை நிரப்பவும்:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args)
  {
    int[] numbers = new int[10];

    for (int i = 0; i < numbers.length; i++)
    {
      numbers[i] = i + 1;
    }
  }
}
10-உறுப்பு வரிசையை 10 முதல் 1 வரையிலான எண்களுடன் நிரப்பவும்:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args)
  {
    int[] numbers = new int[10];

    for (int i = 0; i < numbers.length; i++)
    {
      numbers[i] = 10 - i;
    }
  }
}
0 முதல் 9 வரையிலான எண்களுடன் 10-உறுப்பு வரிசையை நிரப்பவும்:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args)
  {
    int[] numbers = new int[10];

    for (int i = 0; i < numbers.length; i++)
    {
      numbers[i] = i;
    }
  }
}
9 முதல் 0 வரையிலான எண்களுடன் 10-உறுப்பு வரிசையை நிரப்பவும்:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args)
  {
    int[] numbers = new int[10];

    for (int i = 0; i < numbers.length; i++)
    {
      numbers[i] = 9 - i;
    }
  }
}
உதாரணம் 2.
விசைப்பலகையில் இருந்து 10 சரங்களைப் படிக்கவும்:
public class MainClass
{
 public static void main(String[] args) throws IOException
 {
  BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  String[] list = new String[10];

  for (int i = 0; i < list.length; i++)
  {
   list[i] = reader.readLine();
   }
 }
}
விசைப்பலகையில் இருந்து 10 எண்களைப் படிக்கவும்:
public class MainClass
{
 public static void main(String[] args) throws IOException
 {
  BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  int[] list = new int[10];

  for (int i = 0; i < list.length; i++)
  {
   String s = reader.readLine();
   list[i] = Integer.parseInt(s);
  }
 }
}
எடுத்துக்காட்டு 3.
திரையில் ஒரு வரிசையைக் காண்பி:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
    int[] list = new int[10];

    // Fill the array
    for (int i = 0; i < list.length; i++)
      list[i] = i;

    // Display the contents of the array
    for (int i = 0; i < list.length; i++)
     System.out.println(list[i]);
  }
}
எடுத்துக்காட்டு 4.
விரைவான (நிலையான) துவக்கம். வரிசை கூறுகளைச் சேர்க்கவும்:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
    // Static initialization
    int[] list = {5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, -7, -9, 2, 0};

    // Calculate the sum
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < list.length; i++)
      sum += list[i];

    System.out.println("Sum is " + sum);
  }
}
உதாரணம் 5.
ஒரு வரிசையில் உள்ள சிறிய உறுப்பைக் கண்டறியவும்:
public class MainClass
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
    int[] list = {5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, -7, -9, 2, 0};

    int min = list[0];
    for (int i = 1; i < list.length; i++)
    {
       if (list[i] < min)
         min = list[i];
    }

    System.out.println ("Min is " + min);
  }
}

கோட்ஜிம் பல்கலைக்கழகப் பாடத்தின் ஒரு பகுதியாக வழிகாட்டியுடன் விரிவுரைத் துணுக்கு. முழு பாடத்திற்கும் பதிவு செய்யவும்.