"Bạn có biết tôi nghĩ gì không?"

"Cái gì vậy, bạn của tôi?"

"Bạn đã gần đạt đến trình độ của tôi. Bạn sẽ sớm có thể tự viết chương trình."

"Nghiêm túc chứ, Diego?"

"Tất nhiên là không rồi, đồ cá đuối. Ha-ha. Bạn vẫn cần phải học và học thêm. Nhưng đừng than vãn nữa. Hãy hiểu ra điều này!"