Một điểm quan trọng khác là nhận xét trong JSP. Luôn luôn trong quá trình phát triển, cần phải bình luận điều gì đó hoặc để lại kỷ niệm cho những người dũng cảm sẽ hỗ trợ mã của chúng tôi sau khi nó đi vào sản xuất.

Nhận xét bất kỳ mã nào bên trong JSP rất đơn giản, để làm được điều này, bạn cần sử dụng các "dấu ngoặc" đặc biệt:

<%-- a comment --%>

Tất cả mã bên trong dấu ngoặc như vậy sẽ bị bỏ qua khi chuyển đổi JSP thành Servlet.

Nhân tiện, đừng nhầm mã này với một nhận xét HTML, như một lời nhắc nhở, trông như thế này:

<!-- HTML comment _ -->

Giả sử bạn đã nhầm lẫn và sử dụng nhận xét HTML trong mã của mình:


  <html> 
  <body>  <!--
  <%
    double num = Math.random();
    if (num > 0.95) {
      out.print(num);
    }
  %> -->
  </body> 
</html> 

Đây là kết quả:

public class HelloServlet extends HttpServlet {
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
  PrintWriter out = resp.getWriter();
  out.print("<html> ");
  out.print("<body> <--");
    double num = Math.random();
    if (num > 0.95) {
       out.print(num);
    }
  out.print("-->");
  out.print("</body>");
  out.print("</html>");
  }
}

Mã HTML sẽ được nhận xét, nhưng mã Java bên trong các nhận xét đó sẽ vẫn được thực thi.