biểu thức lambda

Hãy xem bài viết này: " Giải thích về các biểu thức lambda trong Java. Với các ví dụ và tác vụ. Phần 1 " và phần thứ hai của nó: " Giải thích về các biểu thức lambda trong Java. Với các ví dụ và tác vụ. Phần 2 "