Đa luồng: các phương thức của lớp Thread

Trong bài học này , chúng ta sẽ tiếp tục nói về đa luồng. Chúng ta sẽ khám phá lớp Thread và cách một số phương thức của nó hoạt động.

Trước đây, khi chúng ta nghiên cứu các phương thức của lớp, chúng ta thường chỉ viết đại loại như: "tên phương thức" -> "phương thức làm gì". Chúng ta không thể làm điều đó đối với các phương thức của lớp Thread :) Chúng có logic phức tạp hơn mà không thể tìm ra nếu không có một vài ví dụ.

Tuyển chọn bài viết: Cùng nhau làm đẹp hơn: Java và lớp Thread