"வணக்கம், அருண்."

"வணக்கம், எலினா கேரே."

"நீங்கள் என்னை எல்லி என்று அழைக்கலாம். அவ்வளவு முறைப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை."

"சரி, எல்லி."

"எனது உதவியுடன் நீங்கள் விரைவில் சிறந்த ஒருவராக ஆகிவிடுவீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். கற்றுக்குட்டிகளுக்குப் பயிற்சி அளித்த அனுபவம் எனக்கு அதிகம் உள்ளது. என்னை அப்படியே பின்தொடருங்கள், எல்லாம் சரியாக நடக்கும். சரி, ஆரம்பிக்கலாம்."

"Java இல் இரண்டு முக்கிய வகைகள் உள்ளன: String மற்றும் int. String இல் சரங்கள்/உரையையும், int இல் முழுஎண்களையும் சேமிக்கிறோம். ஒரு புதிய மாறியை அறிவிக்க, நீங்கள் அதன் வகை மற்றும் பெயரைக் குறிப்பிட வேண்டும். அதன் பெயர் வேறு எந்த மாறிகள் மற்றும்/அல்லது செயல்பாடுகளின் பெயர்களாக இருக்கக் கூடாது."

எடுத்துக்காட்டு 1, குறிமுறை: விளக்கம்
String s;
s என்ற ஒரு புதிய மாதிரி அறிவிக்கப்பட்டது. இது உரையைச் சேமிக்கும்.
int i;
i என்ற ஒரு புதிய மாதிரி அறிவிக்கப்பட்டது. இது முழு எண்களைச் சேமிக்கும்.

"நீங்கள் மாறிகளை அறிவிக்கும்போதே அதற்கான மதிப்புகளையும் ஒதுக்கலாம்."

எடுத்துக்காட்டு 2, குறிமுறை: விளக்கம்
String s = "Ellie";
மாறி s ஆனது "Ellie" என்ற சரத்தைச் சேமிக்கும்.
int i = 5;
மாறி i ஆனது எண் 5 ஐ சேமிக்கும்.

"ஒரு மாறிக்கு ஒரு புதிய மதிப்பை ஒதுக்க, = என்ற குறியைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இதனை 'மதிப்பளி செயற்குறி (assignment operator)' என்றும் அழைப்பர். மதிப்பளி என்பது ஒரு மாறியில் இருந்து அல்லது பல மாறிகளில் இருந்து மற்றொரு மாறிக்கு ஒரு மதிப்பை வைப்பது."

எடுத்துக்காட்டு 3, குறிமுறை: விளக்கம்
int a = 5;
மாறி a ஆனது, மதிப்பு 5 ஐ சேமிக்கும்.
int b = 6;
மாறி b ஆனது, மதிப்பு 6 ஐ சேமிக்கும்.
int c = a + b;
மாறி c ஆனது, மதிப்பு 11 ஐ சேமிக்கும்.

"பழைய மதிப்பை மாற்றீடு செய்யும் ஒரு புதிய மதிப்பைக் கணக்கிடவும் மாறியின் மதிப்பு பயன்படுத்தப்படலாம்."

எடுத்துக்காட்டு 4, குறிமுறை: விளக்கம்
int a = 2;
இப்போது a என்பது 2 க்கு சமம்
int b = 3;
இப்போது b என்பது 3 க்கு சமம்
a = a + b;
இப்போது a என்பது 5 க்கு சமம்
b = b + 1;
இப்போது b என்பது 4 க்கு சமம்

"நீங்கள் + குறியைக் கொண்டு சரங்களை ஒன்றிணைக்கலாம்:"

எடுத்துக்காட்டு 5, குறிமுறை: விளக்கம்
String s1 = "Rain";
String s2 = "In";
String s3 = s1 + s2 + "Spain";
மாறி s3 ஆனது "RainInSpain" என்னும் சரத்தைச் சேமிக்கும்

"சில நேரங்களில், ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இடைவெளிகளைக் கொண்ட சரங்களைப் பயன்படுத்தலாம்:"

எடுத்துக்காட்டு 6, குறிமுறை: விளக்கம்
String s1 = "My favorite movie is";
String s2 = "Route";
int roadNumber = 66;
String text = s1 + " " + s2 + " " + roadNumber;
text ஆனது "My favorite movie is Route 66" என்பதைச் சேமிக்கும்

"திரையில் உரை மற்றும் மாறிகள் எவ்வாறு காண்பிக்கப்படுகின்றன என்பதைப் பார்ப்போம்:"

எடுத்துக்காட்டு 7, குறிமுறை:
1
System.out.println("A man's gotta do what a man's gotta do");
2
String s = "A man's gotta do what a man's gotta do";
System.out.println(s);

"டியாகோ உங்களுக்கு சில பாடப்பயிற்சிகளைக் கொடுக்கச் சொன்னார்:"